torna

Detall de la notícia

Imatge 798533

Registre estatal de Centres Docents (RCD)

En els fitxers adjunts (a la dreta) trobau la següent documentació:

A) Real Decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats per impartir ensenyaments de règim general no universitari (BOE 9 abril 1992)

B) Real Decret 276/2003, de 7 de març, pel que es regula el Registre estatal de centres docents no universitaris (BOE 11 març 2003)

C) Ordre ECI/2910/2004, de 17 de juny, per la que es regula el funcionament de la comissió Tècnica de Seguiment del Registre Estatal de centres docents no universitaris (BOE 8 setembre 2004)