torna

Detall de la notícia

Imatge 659927

Autorització centres de règim especial: arts plàstiques i disseny i música i dansa

Normativa d'Ensenyaments Artístics de Música, Dansa, Arts Plàstiques i Disseny:

  1. RD 389/1992, de 15 d’abril, pel qual s’estableixen els requisits mínims del centres que imparteixen ensenyaments artístics.
  2. RD 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els aspectes bàsics dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
  3. Decret 24/2011, d’1 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de dansa regulats perla Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació
  4. Decret 23/2011, d’1 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació i elcurrículum dels ensenyaments elementals de música regulats perla Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació
  5. Decret 54/ 2011, de 20 de maig, de currículum dels ensenyamentsprofessionals de dansa
  6. Decret 36/2018, de 9 de novembre, pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionalsde música a les Illes Balears

Actualització: Setembre 2021