torna

Detall de la notícia

Imatge 5962117

Ajuts econòmics per a empreses i entitats sense ànim de lucre que contractin alumnes de cicles formatius de formació professional en la modalitat dual intensiva (curs 2023-2024)

En el BOIB núm. 163, de 30 de novembre de 2023, s’ha publicat la  Resolució del conseller d’Educació i Universitats, a proposta del director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat, de 16 de novembre de 2023 per la qual es convoquen ajuts econòmics per a empreses i entitats sense ànim de lucre amb la finalitat de millorar la qualitat dels ensenyaments de formació professional en la modalitat dual intensiva a les Illes Balears.

Objecte

1. L’objecte d’aquesta Resolució és convocar ajuts per a empreses i entitats sense ànim de lucre que tenguin contractats alumnes matriculats a un dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu en la modalitat dual intensiva a les Illes Balears dins el període comprès entre l’1 de setembre de 2023 i el 31 d’agost de 2024.

2. Aquesta convocatòria d’ajuts pretén, per una banda, fomentar l’excel·lència en la formació pràctica dels alumnes de formació professional en la modalitat dual intensiva mitjançant la millora de les condicions en què les empreses i entitats sense ànim de lucre ofereixen aquesta formació, i, per altra banda, compensar- les per l’esforç, el temps i la dedicació que inverteixen en la formació d’aquests alumnes.

Beneficiaris i requisits

1. Poden ser beneficiàries dels ajuts les empreses i entitats sense ànim de lucre que tenguin contractat almenys un alumne d’un cicle formatiu de formació professional del sistema educatiu en la modalitat dual intensiva a les Illes Balears, amb un contracte de formació en alternança (de l’article 11.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, d’acord amb el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual), dins el període comprès entre l’1 de setembre de 2023 i al 31 d’agost de 2024.

2. Els sol·licitants han de complir els requisits generals següents:

a) Disposar d’un centre de treball que desenvolupi la seva activitat a les Illes Balears perquè l’alumne contractat hi dugui a terme la seva activitat laboral.

b) No estar sotmesos a cap de les prohibicions per ser beneficiaris dels ajuts que estableix l’article 10.1 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005 i l’article 13 de la Llei general de subvencions.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

d) No haver estat sancionat per resolució administrativa ferma o condemnat per sentència judicial ferma en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d’acord amb el que estableix l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, ni haver estat sancionats o condemnats per cap resolució administrativa ferma amb pena accessòria de prohibició de rebre ajuts o subvencions públiques pel període estipulat en l’article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI-fòbia.

3. Els sol·licitants han de complir els requisits específics següents:

a) Adquirir el compromís de tenir contractat almenys un alumne d’un cicle formatiu de formació professional en la modalitat dual intensiva a les Illes Balears dins el període comprès entre l’1 de setembre de 2023 i el 31 d’agost de 2024 amb un contracte de formació en alternança.

b) Adquirir el compromís d’assignar un tutor d’empresa a l’alumne contractat.

c) Adquirir el compromís que els tutors o cotutors assignats per l’empresa assisteixin a un curs de formació de setze hores per a l’exercici de l’acció tutorial organitzat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca o haver-lo realitzat durant el curs 2022-2023.

Presentació de les sol·licituds

1. Pel que fa a la presentació de sol·licituds, cal tenir en compte els aspectes següents:

a) El termini per presentar les sol·licituds és de tres mesos comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, és a dir, de l’1 de desembre del 2023 al 29 de febrer de 2024.

b) Els sol·licitants han de fer la sol·licitud mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a tal efecte a la pàgina web http://dgfpieas.caib.es. Hi han d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment, que segueix el model establert en l’annex 2 d’aquesta Resolució que està disponible a la Seu electrònica d’aquesta Administració.

c) Per evitar incidències durant el procés del tràmit telemàtic, s’ha de tenir en compte que els arxius no poden superar els 20 MB i que han d’estar en format PDF. A més, s’aconsella la utilització del navegador Mozilla Firefox.

d) La sol·licitud s’ha de signar electrònicament dins el procediment de tràmit telemàtic.

e) Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent al descrit no serà admesa.

f) En aquesta convocatòria només s’admetrà una sol·licitud per entitat.

g) De conformitat amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i l’article 61 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat pot obtenir, excepte l’oposició expressa de la persona interessada que s’ha de fer constar en el model de sol·licitud, els certificats acreditatius que la persona interessada està al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

En cas que s’oposin a aquestes consultes, s’ha d’aportar la documentació acreditativa, juntament amb la sol·licitud d’ajut.

h) En aplicació de l’article 95.1.k) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, la persona interessada ha d’autoritzar la consulta d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària Estatal.

En cas que no s’autoritzin aquestes consultes, s’ha d’aportar la documentació acreditativa, juntament amb la sol·licitud d’ajut.

Documentació que s’ha d’adjuntar

La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud està disponible a la pàgina web http://dgfpieas.caib.es, que segueix el model establert en l’annex 2 d’aquesta Resolució.

a) Les declaracions responsables que segueixen el model establert en l’annex 3 d’aquesta Resolució, que estan disponible a la Seu Electrònica d’aquesta Administració:

- Una declaració responsable de no estar sotmès a cap de les prohibicions que estableix l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005 i en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Una declaració responsable de no haver estat sancionat per resolució administrativa ferma o condemnat per sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques prohibides d’acord amb la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, i d’acord amb la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar la LGTBI-fòbia, així com de no estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts que estableix la normativa específica aplicable en matèria de subvencions.

- Una declaració responsable de les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals o, si s’escau, una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap.

- Una declaració responsable que es compromet a complir la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal; concretament la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

b) Una declaració de veracitat de dades bancàries signada electrònicament, a l’efecte de l’ingrés derivat del procediment, d’acord amb el model normalitzat disponible a la pàgina web http://dgfpieas.caib.es.

c) La documentació acreditativa del poder de representació legal de la persona que signa la sol·licitud.

d) En el cas que la persona sol·licitant no sigui el representant legal de l’empresa que sol·licita l’ajuda, la sol·licitud ha d’anar acompanyada d’un document que acredita, d’acord amb la legislació vigent, les facultats de representació de la persona que signa la sol·licitud per actuar en nom de la persona jurídica sol·licitant.

e) En el cas que el sol·licitant s’oposi o no autoritzi Conselleria d’Educació i Universitats perquè obtengui els certificats a què fa referència l’apartat sisè, lletres g i h, ha d’aportar els documents següents:

- El certificat que acredita estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda autonòmica (ATIB).

- El certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social que indiqui que està al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

- El certificat que acredita estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

Tota la informació relacionada amb aquest procediment es pot consultar en els documents i enllaç adjunts.