torna

Detall de la notícia

Imatge 5843914

Convocatòria d'ajuts de mobilitat per a estudiants d'FP que cursen els estudis en un centre públic d'una illa diferent a l'illa de residència a les Illes Balears (curs 2023-2024)

En el BOIB núm. 22, de 18 de febrer de 2023, s’ha publicat la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 10 de febrer de 2023 per la qual es convoquen ajuts de mobilitat per a estudiants de formació professional del sistema educatiu que cursen els estudis en un centre públic d’una illa diferent a l’illa de residència a les Illes Balears per al curs 2023-2024.  

Objecte

L’objecte d’aquesta Resolució és la convocatòria d’ajuts de mobilitat per a estudiants de formació professional del sistema educatiu que cursen els estudis en un centre públic d’una illa diferent a l’illa de residència a les Illes Balears per al curs 2023-2024, perquè en l’illa de residència habitual no es disposa de l’oferta formativa que cursa.

Aquesta convocatòria d’ajuts pretén facilitar a l’alumnat de les Illes Balears la mobilitat dins del territori insular mitjançant la compensació de les despeses de residència i de desplaçament quan no hi ha places disponibles a l’illa de residència. A més, pretén afavorir la continuïtat dels estudis en els cicles formatius de formació professional

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris dels ajuts els alumnes matriculats a un cicle formatiu de grau mitjà presencial, grau superior presencial o a un curs d’especialització presencial de formació professional del sistema educatiu que cursin els estudis a un centre públic d’una illa diferent de l’illa de residència en el territori de les Illes Balears.

Requisits

Per optar als ajuts de mobilitat, s’han de complir els requisits següents:

a.  Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea i persones estrangeres no comunitàries que resideixin en les Illes Balears.

b.  No haver-hi places disponibles dels estudis sol·licitats en centres públics a l’illa de residència.

c.  Estar matriculat a un centre públic en algun dels cursos següents:

- un curs complet d’un cicle formatiu de grau mitjà o superior presencial de formació professional, en un centre educatiu públic de les Illes Balears, durant el curs 2023-2024 situat en una illa balear diferent a l’illa balear d’empadronament.

- un curs d’especialització presencial de formació professional en un centre educatiu públic de les Illes Balears, durant el curs 2023-2024 situat a una illa balear diferent a l’illa balear d’empadronament.

Compatibilitat dels ajuts

Aquests ajuts de mobilitat són incompatibles amb les beques per a finalitats similars (residència i desplaçament) que es puguin rebre de qualsevol administració. També són incompatibles amb qualsevol tipus d’ajut o beca per a finalitats similars d’entitats públiques o privades.

Sol·licitud

1. Les persones interessades a obtenir l’ajut de mobilitat han de presentar la sol·licitud (annex 2) i la declaració de veracitat de dades bancàries (annex 3), que estan a disposició seva a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat, juntament amb la documentació requerida en l’apartat setè de l’ annex 1.

2.  Les persones interessades han de presentar les sol·licituds al registre de la Conselleria d’Educació i Universitats, després d’haver sol·licitat cita prèvia, o a qualsevol de les dependències que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s’ha d’adreçar a la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitats.

3. Les persones interessades també poden presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que està disponible en el procediment publicat a la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar dins d’un sobre obert perquè l’exemplar destinat a la Conselleria d’Educació i Universitats es dati i segelli, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre, i suplement en català núm. 1, de 20 de gener de 2000). En cas que l’oficina de correus no dati ni segelli la sol·licitud, s’ha d’entendre com a data vàlida de presentació la d’entrada al registre de la Conselleria d’Educació i Universitats.

Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia l’1de setembre de 2023 i finalitza l’11 d’octubre de 2023.

Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud

Per tramitar la sol·licitud, la persona interessada ha de presentar la documentació següent:

a. L’imprès de sol·licitud (annex 2) degudament emplenat i signat per la persona sol·licitant.

b. En el cas d’alumnes estrangers, una còpia del passaport o del número d’identitat d’estranger (NIE).

c. En el cas d’alumnes estrangers no comunitaris, una còpia de la targeta de residència.

d. En el cas que no s’autoritzi l’Administració a consultar les dades d’empadronament, un certificat d’empadronament que acrediti el veïnatge administratiu de la persona sol·licitant a un municipi de les Illes Balears.

En el cas que el municipi d’empadronament no estigui adherit a la Plataforma d’Interoperabilitat de les Illes Balears, s’haurà d’aportar un certificat d’empadronament.

Es poden consultar els municipis a la pàgina web d’interoperabilitat de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, amb el codi de certificat SCDHPAJU (http://www.caib.es/sites/interoperabilitat/ca/servei_propi_scdhpaju-64436/).

e. En el cas que no s’autoritzi l’Administració a comprovar les dades referents al gaudi de beques de la base de dades del Ministeri d’Educació i Formació Professional, un certificat emès pel centre d’ensenyament que acrediti que la persona sol·licitant no ha rebut cap beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

f. Una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries del compte del qual l’alumne és titular o cotitular (annex 3) degudament emplenada i signada pel sol·licitant.

g.  En el cas de presentació de la sol·licitud en representació d’un tercer, acreditació de la representació legal vigent amb la qual actua la persona que firma la sol·licitud.

h. Qualsevol altre document que l’Administració sol·liciti perquè el consideri necessari per verificar el compliment i l’efectivitat de les condicions de concessió dels ajuts.

Quantia dels ajuts i criteris objectius i de preferència que n’han de regir la concessió

1. En el cas dels alumnes matriculats a un curs complet d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior, l’import de l’ajut que poden rebre és de 2.500 €, com a màxim.

2. En el cas dels alumnes matriculats a un curs d’especialització de formació professional l’import de l’ajut que poden rebre és de 1.500 €, com a màxim.

3. En el cas que la quantitat de 250.000 € prevista en el punt tercer de l’annex 1 no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds avaluades positivament en les quanties establertes en els apartats 1 i 2, el crèdit disponible s’ha de reduir a prorrata en la quantia necessària per atendre parcialment totes les sol·licituds, fins que s’exhaureixi el pressupost disponible.

S’ha de tenir en compte que la quantitat que poden rebre els alumnes matriculats a un curs d’especialització de formació professional ha de ser un 60 % de la quantitat concedida als alumnes matriculats a un curs d’un cicle formatiu de grau mitjà o superior.

Tota la informació sobre aquesta convocatòria es pot consultar en els documents i enllaç adjunts.

NOVETATS

18/11/2023 - Publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Universitats, a proposta del director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat, de concessió i denegació dels ajuts de mobilitat. 

24/10/2023 - Publicació de la proposta de resolució del director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat de concessió i denegació dels ajuts.