torna

Detall de la notícia

Imatge 5836411

Camps d'aprenentatge de les Illes Balears. Curs 2023-2024

Els camps d’aprenentatge (CA) són un servei educatiu que ofereix al professorat i la l’alumnat la possibilitat de treballar objectius i continguts del currículum vigent que requereixen un treball fora de l’aula en un medi singular. Aquestes activitats complementàries al treball al centre han d’estar directament vinculades amb l’educació sobre el medi ambient i han de tenir en compte els principis bàsics de la inclusió educativa.

Els centres educatius, que imparteixin educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional, per visitar els CA poden fer les seves sol·licituds seguint les passes següents:
  

Sol·licituds per al curs 2023-2024

 • La sol·licitud d’estada/visita s’ha de fer mitjançant el GestIB, s’ha de tramitar segons el procediment que hi apareix i ha d’incloure una proposta didàctica (annex 2). Trobareu l’apartat dels camps d’aprenentatge seguint la ruta següent: centre -> camps d’aprenentatge.

 

 • S’entén per estada anar a un camp d’aprenentatge i pernoctar i s’entén com a visita anar a un camp d’aprenentatge a realitzar qualque activitat puntual durant l’horari escolar.

 

 • Els camps d’aprenentatge rebran alumnes de dilluns a divendres de dia 25 de setembre de 2023 a 21 de juny de 2024, a excepció dels dies de tasques internes específics de cada camp i que quedaran reflectits en el calendari del Gestib de cada camp d'aprenentatge.

 

 • El calendari de sol·licituds dels centres educatius és el següent:
  - De l’1 al 12 de setembre: primer termini de sol·licituds
  - Dia 18 de setembre: publicació de les llistes d’estada/visita assignades
  - Del 19 al 21 de setembre: període de confirmació de l’estada/visita assignada
  - A partir del 22 de setembre fins al 20 de juny: calendari obert de sol·licituds amb els dies disponibles

 

 • La informació de totes les sol·licituds quedarà reflectida al programa de gestió de centres docents de les Illes Balears (GestIB) seguint la ruta següent: centre -> camps d’aprenentatge -> calendari de visites.
  Abans de realitzar una sol·licitud convé consultar el calendari de disponibilitat de cada CA i observar si hi ha sol·licituds pendents d’acceptació d’altres centres per a la mateixa data o si es tracta d’un dia de tasques internes del CA. A la sol·licitud hi han de constar les dates i les activitats que se sol·liciten; en el cas que ja s’hagin adjudicat, se n’assignaran unes altres tan pròximes a les sol·licitades com sigui possible.

 

 • Les sol·licituds del primer termini s'assignaran en funció de la puntuació obtinguda durant el procés de baremació.

 

 • En el cas del Camp d'Aprenentatge Es Palmer (Campos), aquest curs no hi haurà pernoctacions.

 

 • Abans de sol·licitar una estada o visita cal dirigir-se a la pàgina del Camp d'Aprenentatge corresponent per comprovar les seves particularitats.

 

 

Funcionament dels camps

Instrucció 38/2023, de 14 juliol de 2023, per la qual es regula el funcionament dels Camps d’Aprenentatge de les Illes Balears (CA) per al curs 2023-2024 

Contacte

 

Servei d’Innovació Educativa

Telèfon: 971 177 781

Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es.