torna

Detall de la notícia

RECLAMACIÓ PUNTUACIÓ PROVISIONAL ACTIVITATS FORMACIÓ PERMANENT _TRÀMIT INTERINS 23_24

D’acord amb Resolució de la directora general de Personal Docent de 7 de juny de 2023, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals d’admesos i exclosos a la borsa, amb la puntuació assignada, dels aspirants a cobrir en règim d’interinitat places vacants i substitucions de totes les especialitats en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per al curs 2023-2024, s’obri el termini establert a l’esmentada resolució per tal que les persones interessades puguin formular telemàticament les reclamacions que considerin pertinents.

Per presentar les reclamacions relatives als mèrits corresponents a les activitats de formació permanent del professorat s’han de seguir les següents indicacions:

  • Abans de formular cap reclamació, s’ha de revisar la normativa que regula la formació permanent del professorat.
  • Només es poden fer reclamacions relatives a les activitats formatives de les quals s’ha presentat documentació durant el termini establert i mitjançant el tràmit telemàtic segons la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per la qual s’aproven les instruccions per a la presentació d’activitats formatives arran de la Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023 amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears.
  • Les reclamacions relatives als mèrits corresponents a les activitats de formació permanent del professorat s'ha de fer a través del tràmit telemàtic creat a tal efecte. ES POT ACCEDIR AL TRÀMIT TELEMÀTIC CLICANT AQUÍ.
  • A l’apartat de SOL·LICIT del tràmit telemàtic s’han d’enumerar els títols de cada una de les activitats formatives de les quals vull que es faci revisió de la puntuació atorgada, així com les raons per les quals es considera que s’ha de revisar la baremació de l’activitat.