torna

Detall de la notícia

Imatge 5721574

Educació incrementa la quantia dels ajuts de mobilitat per a alumnes d'FP per al curs 2023-2024

\ Tenen com a finalitat compensar les despeses de residència i de desplaçament dels alumnes que s’han de desplaçar a una altra illa quan no hi ha places disponibles a la seva illa de residència

\ Els alumnes de grau mitjà i de grau superior podran rebre, com a màxim, 2.500 euros, i els dels cursos d’especialització, com a màxim, 1.500 euros

\ El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 1 de setembre de 2023 i acabarà el dia 11 d’octubre de 2023

 

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha incrementat la quantitat màxima que podran percebre els alumnes matriculats, en la modalitat presencial, d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior o d’un curs d’especialització de formació professional, sempre que cursin aquests estudis en un centre públic de les Illes Balears d’una illa diferent de la seva illa de residència durant el curs 2023-2024.   

En un primer moment, i tal com es va publicar en el BOIB (núm. 22, de 18 de febrer de 2023), s’havia previst que els alumnes de grau mitjà i de grau superior poguessin rebre, com a màxim, 2.000 euros, i els dels cursos d’especialització, com a màxim, 1.200 euros. Però tenint en compte l’increment generalitzat dels preus de l’habitatge a les Illes Balears i l’augment extraordinari de la inflació que ha tingut lloc durant els primers mesos de l’any, s’han incrementat aquestes quantitats. Així, els alumnes dels cicles formatius de grau mitjà o de grau superior podran rebre, com a màxim, 2.500 euros (500 euros més dels previstos), i els dels cursos d’especialització, com a màxim, 1.500 euros (300 euros més dels previstos). Aquesta modificació s’ha publicat avui en el BOIB (núm. 69, de 25 de maig de 2023).  

Aquesta convocatòria d’ajuts pretén facilitar la mobilitat dins el territori insular als alumnes de les Illes Balears i compensar-los les despeses de residència i de desplaçament quan no hi ha places disponibles a les seves illes de residència. D’aquesta manera, es pretén contribuir a la continuïtat dels estudis dels alumnes de formació professional.

Convé destacar que els ajuts són incompatibles amb les beques per a finalitats similars (residència i desplaçament) que es puguin rebre de qualsevol administració. També són incompatibles amb qualsevol tipus d’ajut o beca per a finalitats similars d’entitats públiques o privades.

Requisits

Per poder optar a aquests ajuts de mobilitat, s’han de complir els requisits següents:

a) Els sol·licitants han de tenir la nacionalitat espanyola o d’algun Estat membre de la Unió Europea. En el cas de les persones estrangeres no comunitàries, han d’acreditar la condició de residents de les Illes Balears.

b) No hi ha d’haver places disponibles dels estudis sol·licitats en centres públics de l’illa de residència del sol·licitant.

c) Els sol·licitants han d’estar matriculats, durant el curs 2023-2024, d’algun dels cursos següents en un centre educatiu públic de les Illes Balears situat en una illa diferent de l’illa en què estan empadronats: un curs complet d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional en la modalitat presencial o un curs d’especialització presencial de formació professional.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 1 de setembre de 2023 i acabarà el dia 11 d’octubre de 2023.