torna

Detall de la notícia

Imatge 5721173

Condicions d'atorgament de la menció de matrícula d'honor en els cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears per al curs 2022-2023

En el BOIB número 69, de 25 de maig de 2023, s’ha publicat la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 22 de maig de 2023 per la qual s’estableixen les condicions d’atorgament de la menció de matrícula d’honor en els cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears per al curs 2022-2023.

Condicions d’atorgament de la menció de matrícula d’honor

1. Es pot atorgar, com a màxim, una matrícula d’honor per cada vint alumnes d’un grup del darrer curs o fracció. A aquest efecte, s’entén per alumnes d’un grup del darrer curs tots els que han cursat els mòduls necessaris per completar el cicle, els hagin superat o no. Així mateix, el nombre de grups del darrer curs no pot ser superior al nombre de grups autoritzats al centre per al cicle formatiu corresponent.

2. Els centres educatius atorgaran la menció de matrícula d’honor als alumnes que hagin estat proposats per a l’obtenció del títol i tenguin una nota final del cicle formatiu igual o superior a nou (9), sempre que no se superi la limitació establerta al punt 1 d’aquest annex.

3. En el cas que el nombre d’alumnes amb els requisits per obtenir la matrícula d’honor superi la limitació establerta al punt 1, el centre educatiu ha de tenir en compte per a l’atorgament de la matrícula d’honor les notes finals del cicle formatiu corresponent, ordenades de major a menor.

4. Per aquest curs escolar, l’atorgament es farà el mes de juny. Els centres han d’introduir a l’aplicació informàtica de gestió acadèmica la informació de l’atorgament a l’alumne de matrícula d’honor marcant la casella corresponent de la pantalla d’avaluació.

5. L’atorgament de la matrícula d’honor s’ha de consignar en els documents d’avaluació de l’alumne mitjançant una diligència. Als alumnes que han titulat en mesos anteriors, aquesta diligència se’ls ha d’afegir en l’expedient una vegada resolt el procediment d’atorgament de les matrícules d’honor.

6. En cas d’empat s’han de tenir en compte els criteris successius següents: la nota mitjana més alta del darrer curs, la nota mitjana més alta al curs anterior, el major nombre de mòduls o àmbits amb una qualificació igual a deu (10) al darrer curs, el major nombre de mòduls o àmbits amb una qualificació igual a deu (10) al curs anterior. En el cas de persistir l’empat es decidirà per sorteig.

7. Prèvia petició de la persona interessada, el centre educatiu ha d’expedir un certificat en què consti l’atorgament de la matrícula d’honor.