torna

Detall de la notícia

Imatge 5679300

RESOLUCIÓ DESISTIMENT_ DOCUMENTACIÓ PRESENTADA FORMACIÓ_TRÀMIT INTERINS 2023-2024

PUBLICACIÓ DESISTIMENT D'ACTIVITATS FORMATIVES  05/06/2023

Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per la qual es tindran per desistides  de la seva petició les activitats formatives lliurades arran de la Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023 amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears.

PODEU CONSULTAR LA DOCUMENTACIÓ A L'APARTAT DE DOCUMENTS MÉS A BAIX.


INSTRUCCIONS D'APORTACIÓ ESMENES 23/05/2023

Requeriment de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa d’esmena de deficiències de la documentació referida a les activitats formatives lliurades arran de la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per la qual s’aproven les instruccions per a la presentació d’activitats formatives arran de la Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023 amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears.

  • Una vegada revisada la documentació lliurada pels interessats, és necessari requerir a les persones que figuren a l’Annex I que han d’esmenar la documentació aportada per mancances o deficiències.
  • Termini per presentar les esmenes 5 dies hàbils comptadors des de l’endemà del dia de la publicació d’aquest requeriment.
  • Per presentar les esmenes CAL SEGUIR LES SEGÜENTS INSTRUCCIONS de la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per la qual s’aproven les instruccions per a la presentació d’activitats formatives arran de la Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023 amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears.
  • CONSULTAU ABANS L'APARTAT DE DOCUMENTS QUE TROBAREU MÉS ABAIX
  • PER ACCEDIR AL TRÀMIT TELEMÀTIC D’ESMENA A FORMACIÓ PREMANENT INTERINS 23_24 CLICAU AQUÍ 

 

INSTRUCCIONS D'APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ 24/04/2023

IMPORTANT: CAL SEGUIR LES SEGÜENTS INSTRUCCIONS de la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per la qual s’aproven les instruccions per a la presentació d’activitats formatives arran de la Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023 amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears.

SI S’HA FET UN ENVIAMENT SENSE SEGUIR-LES, CAL FER-NE UN DE NOU.

La sol·licitud referida a activitats de formació permanent s’ha de lliurar obligatòriament a través del tràmit telemàtic “Formació_permanent_interins_23-24”.

Abans d’emplenar la sol·licitud és aconsellable llegir la normativa vigent penjada a DOCUMENTS més a baix de la plana.

A aquesta sol·licitud feta a través del tràmit telemàtic abans esmentat tots els aspirants hi hauran OBLIGATÒRIAMENT D’ADJUNTAR UN ÚNIC FITXER COMPRIMIT EN FORMAT .ZIP SEGUINT LES SEGÜENTS INDICACIONS:

Aquest fitxer zip ha d’incloure:

1. La plantilla emplenada del full de càlcul «plantilla formacio_permanent_interins_23-24» que trobaran allotjada al lloc web http://sfhc.caib.es, tenint en compte que:

-Cal guardar-la en format .xls o .ods amb el següent nom d’arxiu: DNI_1er LLINATGE_2nLLINATGE_NOM (exemple: 44555666X_MIR_MAS_FERRAN.ods)

-No es pot modificar el format de la plantilla del full de càlcul descarregada. Algunes columnes contenen aclariments indicats amb un triangle vermell a la cantonada superior dreta. Per veure’ls cal col·locar el cursor damunt aquest triangle.

-La primera filera ha d’indicar obligatòriament el títol que faculta per exercir la docència que posseeix el participant (magisteri/CAP/COFPDE/màster / altres).

-A continuació s’han d’emplenar tantes fileres com activitats de formació permanent es presenten i complimentar totes les columnes de cada filera. Cal numerar correlativament cada activitat i escriure el títol exacte de l’activitat formativa que figura al seu certificat, primera lletra en majúscula i la resta en minúscula excepte sigles i acrònims (exemple: «01_Les TIC i la pissarra digital a l’aula»).

2. Còpia del títol que faculta per exercir la docència (magisteri/CAP/COFPDE/màster/ altres). S’ha de lliurar en un arxiu .pdf el nom del qual sigui «títol_exercir_docència».

3. Còpia de cada un dels certificats de les activitats formatives que s’han fet constar en el full de càlcul i numerats amb el mateix ordre. Cada còpia de certificat s’ha de lliurar en un arxiu pdf independent de la resta el nom del qual ha de ser el títol de l’activitat formativa en qüestió precedit del mateix número amb el qual figura al full de càlcul (exemple: «01_Les TIC i la pissarra digital a l’aula.pdf»)

En el cas que una sol·licitud ja enviada es vulgui rectificar, cal que es faci una nova sol·licitud en la seva totalitat, ja que NOMÉS ÉS VÀLID EL DARRER ENVIAMENT QUE FACI CADA UNA DE LES PERSONES QUE PARTICIPI EN EL TRÀMIT.

 

PER ACCEDIR AL TRÀMIT TELEMÀTIC CLICAU AQUÍ