torna

Detall de la notícia

Imatge 5643561

Consell de Govern: El Consell de Govern ratifica l'Acord de l'ensenyament concertat

\ Inclou la revisió i l’increment del mòdul de despeses de funcionament dels centres per garantir-ne la gratuïtat i la viabilitat

\ La proposta signada recupera el que havia quedat pendent de l’anterior proposta i hi incorpora noves millores

 

El Consell de Govern ha ratificat avui l’Acord de la Mesa de l’Ensenyament Privat Concertat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de reactivació de l’Acord de 2016, i el nou Acord marc (2023-2027) de millora per a l’ensenyament privat concertat.

Aquest acord fou signat divendres 17 de març en un acte celebrat al Consolat de Mar per tots els sindicats i patronals que integren la Mesa de l’Ensenyament Privat Concertat de Balears.

Cal tenir present que el 27 de maig de 2016 es van aprovar l’Acord de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears, que van suposar una millora significativa de les condicions sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat i ara cal completar-ne la seva aplicació en tot el ha quedat pendent.

Entre els elements més destacats del nou Acord es troba, d’una banda, l’increment dels mòduls de funcionament de centres. Aquesta mesura ja va ser aprovada dilluns 13 de març al Consell de Govern i suposa un increment del 7,5% en el 2023, per un import d’1,7 milions d’euros. Amb la millora de la dotació es pretén adaptar els mòduls a les despeses i a l’increment del nivell de vida, una acció necessària per garantir el seu bon funcionament. I, per altra banda, l’Acord suposa una millora en el procés d’equiparació dels treballadors de l’ensenyament concertat amb el professorat de l’ensenyament públic.

L’acord amb la concertada situa les Illes Balears entre les comunitats amb un tractament més equitatiu de l’ensenyament concertat. Cal tenir en compte que, actualment, l’ensenyament concertat representa en aquesta comunitat un 28% de l’escolarització.

El nou Acord suposarà un increment aproximat de 18 milions d’euros entre els anys 2023 i 2027.

Punts destacats de l’Acord

Entre els punts més destacats de l’Acord destaquen els següents:

 • La revisió del mòdul de despeses de funcionament dels centres a partir de gener de 2023 per garantir el compliment del principi de gratuïtat i assegurar la viabilitat econòmica dels centres.
 • La compleció de l’aplicació de l’equiparació retributiva amb el professorat de la pública, sense tenir en compte els conceptes retributius lligats a l’antiguitat el gener de 2023.
 • A partir de l’1 de setembre de 2023, l’activitat lectiva màxima setmanal del professorat dels nivells educatius de primer i segon cicle d’ESO, Formació Professional Bàsica, Mitja, Superior i Batxillerat serà de 23 hores lectives setmanals.
 • Establiment del calendari de pagament del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat (sexennis), a partir del segon i fins al cinquè, amb inici del pagament del segon sexenni el setembre de 2023.
 • Negociació d’un acord de reducció progressiva de ràtios a partir del curs 2023-2024.
 • Negociació d’un acord de recol·locació del professorat de la concertada que es pugui veure afectat per la reducció d’unitats.
 • Paga extraordinària única d’antiguitat dels 25 anys, que es compensarà amb el cobrament dels sexennis.
 • Inici d’un estudi a partir del curs 2023-2024 per determinar el cost de funcionament per unitat concertada amb l’objectiu d’establir un finançament suficient per garantir la gratuïtat dels ensenyaments concertats.
 • Reconeixement com a centres d’atenció preferent de determinats centres privats concertats a partir del curs 2023-2024.
 • L’any 2023, compleció de la concertació de l’orientació en l’educació infantil i primària.
 • A partir de gener de 2024, signatura de l’ampliació de l’acord de jubilacions parcials del professorat i iniciació de les negociacions per introduir noves millores que alleugereixin la càrrega lectiva i reconeguin la funció de les tutories.