torna

Detall de la notícia

Imatge 5564413

Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes corresponents al curs 2022-2023 per als alumnes de centres públics de les Illes Balears

En el BOIB núm. 16, de 4 de febrer de 2023, s’ha publicat la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 27 de gener de 2023, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per la qual es convoquen els Premis d’Educació Secundària per a Persones Adultes corresponents al curs 2022-2023 per als alumnes de centres públics de les Illes Balears.

Premis

1. La Conselleria d’Educació i Formació Professional estableix el premi a l’esforç i a la trajectòria personal per a alumnes que hagin cursat l’educació secundària per a persones adultes (ESPA) en centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears i hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

2. La Conselleria d’Educació i Formació Professional lliurarà un màxim de dos premis per centre: un a un alumne que hagi obtingut el títol el primer quadrimestre del curs, i un altre a un alumne que l’hagi obtingut el segon quadrimestre.

Destinataris i requisits

1. Poden optar als Premis d’Educació Secundària per a Persones Adultes els alumnes que hagin estat matriculats al segon nivell de l’educació secundària per a persones adultes durant el curs 2022-2023 en qualsevol dels centres docents públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i hagin estat proposats per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria en qualsevol dels dos quadrimestres del curs acadèmic 2022-2023.

2. Poden obtenir aquest premi els alumnes que, segons l’equip docent del centre, hagin destacat per la constància, l’esforç i l’afany per superar i vèncer les dificultats personals, educatives o de l’entorn familiar i sociocultural durant aquesta etapa i siguin mereixedors d’un reconeixement especial per la dedicació mostrada.

Proposta de premiats

1. Cada centre docent pot proposar un alumne per quadrimestre, el qual, a criteri dels tutors i a partir de les propostes que els equips docents formulin, es consideri que és mereixedor del premi pel seu esforç personal i la seva trajectòria acadèmica com a alumne adult. La proposta i la seva justificació han de constar en l’acta de reunió de l’equip docent.

2. Cada centre té fins al dia 26 de juny de 2023 per trametre la seva proposta per correu electrònic a l’adreça siepa@dgfpieas.caib.es, de la Secció d’Educació de Persones Adultes de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, d’acord amb el model de l’annex 2.

Llistes provisionals dels alumnes premiats

Abans de dia 8 de juliol de 2023, la Secció d’Educació de Persones Adultes de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors publicarà a la pàgina web de la Direcció General (dgfpieas.caib.es) les llistes provisionals dels alumnes premiats, contra les quals es poden presentar reclamacions per possibles errors fins al dia 15 de juliol de 2023, a l’adreça siepa@dgfpieas.caib.es.

NOVETATS

20/09/2023 - Publicació de la Resolució del conseller d'Educació i Universitats d'11 de setembre de 2023 per la qual s'adjudiquen els Premis d'Educació Secundària de Persones Adultes corresponents al curs 2022-2023.

05/07/2023 - Publicació de la llista provisional dels alumnes premiats.