torna

Detall de la notícia

Imatge 5561629

Educació obre el termini per presentar sol·licituds als Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior curs 2021-2022

\ La convocatòria s’adreça als alumnes que hagin cursat i superat, tant en centres públics com en centres privats o concertats de les Illes Balears, un cicle de formació professional de grau superior

\ Els alumnes premiats rebran la quantitat de 1.000,00 €

\ El termini per presentar la sol·licitud i la documentació requerida comença avui i finalitza el proper 17 de febrer

ATENCIÓ: A CAUSA DE L'ATURADA TEMPORAL DEL SERVEI D'ARXIU DIGITAL S'AMPLIA EL TERMINI FINS AL DIA 20 DE FEBRER DE 2023.

La Conselleria d’Educació i Formació Professional ha publicat en el BOIB número 15, de 2 de febrer de 2023, la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 de gener de 2023 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al curs acadèmic 2021-2022.  

Aquesta convocatòria s’adreça als alumnes que durant el curs 2021-2022 hagin cursat i superat, tant en centres públics com en centres privats o concertats de la comunitat autònoma de les Illes Balears, un cicle de formació professional de grau superior, ja sigui en la modalitat d’ensenyament presencial o en la modalitat d’educació a distància. En aquest sentit, i entre d’altres requisits, els alumnes que optin al premi han d’haver obtingut com a qualificació final del cicle formatiu una puntuació igual o superior a 8,5.

Per altra part, es podrà concedir un premi extraordinari per cada família professional amb cicles formatius de grau superior que s’imparteixi a les Illes Balears, amb una dotació de 1.000,00 € cadascun. L’obtenció del Premi Extraordinari de Formació Professional de Grau Superior dona opció, amb la inscripció prèvia, a concórrer als Premis Nacionals de Formació Professional de Grau Superior que convoqui el Ministeri d’Educació i Formació Professional.

L’alumne que obtingui un premi extraordinari en un cicle formatiu de grau superior de formació professional concedit pel ministeri competent o per la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears pot acollir-se a l’exempció total dels preus de matrícula dels crèdits de primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau de què es matriculi per primera vegada a la Universitat de les Illes Balears.

Termini per inscriure’s

1. El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació adjunta és del 3 al 17 de febrer de 2023, ambdós inclosos. ATENCIÓ: A CAUSA DE L'ATURADA TEMPORAL DEL SERVEI D'ARXIU DIGITAL S'AMPLIA EL TERMINI FINS AL DIA 20 DE FEBRER DE 2023.

2. Els alumnes que reuneixin els requisits indicats i vulguin optar al Premi Extraordinari de Formació Professional de Grau Superior han de formalitzar la sol·licitud (annex 2) de forma telemàtica, a la seu electrònica unificada (SEU) de la CAIB. A aquests efectes, per poder emplenar i tramitar la sol·licitud es requerirà l’autenticació prèvia de la identitat del sol·licitant mitjançant un dels següents sistemes:

a) Sistema d’identitat electrònica per a les administracions: Cl@ve.

b) DNI electrònic o certificat digital reconegut.

3. A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la documentació preceptiva següent:

a) Un certificat acadèmic oficial, segons el model de l’annex 3, expedit per la secretaria del centre educatiu on es troba l’expedient acadèmic de l’alumne. El certificat ha d’estar signat digitalment i ha d’incloure la denominació del cicle formatiu, la relació dels mòduls cursats amb la corresponent durada en hores i la qualificació de cadascun, el curs acadèmic (especificant-hi el nombre de convocatòries), així com també la qualificació final en valor numèric amb dues xifres decimals.

b) El currículum, elaborat a partir del model Europass (annex 4), amb indicació, si escau, dels premis que hagi obtingut l’alumne sol·licitant i altres mèrits professionals o acadèmics que es vulguin fer constar, tot relacionat amb la família professional de la titulació del candidat. Els mèrits a valorar seran únicament aquells que s’indiquin explícitament per part de l’interessat en el currículum (https://europass.cedefop.europa.eu/es/home). En cas d’empat en la qualificació de l’expedient acadèmic, la Comissió d’Avaluació podrà requerir als sol·licitants que presentin la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en el currículum.

c) Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, d’acord amb el model normalitzat de l’annex 5 (que es pot trobar al web del Govern de les Illes Balears). En el cas que l’alumne sigui menor d’edat, com a titular del compte hi ha de figurar, almenys, un dels pares o tutors legals.

Tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria (destinataris, requisits, model de sol·licitud...) es pot consultar a la pàgina web de Formació Professional.

Novetats

20/04/2023 - Publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 3 d’abril de 2023 per la qual es
concedeixen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior
en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2021-2022.  

17/03/2023 - Publicació de la proposta de resolució provisional i del certificat de publicació de la proposta de resolució provisional.