torna

Detall de la notícia

Sol·licituds d'activitats formatives lliurades entre l'1 de setembre i el 31 de desembre

Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de reconeixement, denegació del reconeixement i requeriment d’esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d’inscripció al Registre General de la Formació Permanent del Professorat lliurades entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2022.

Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per la qual es tindran per desistides, inscrites o denegades de la seva petició d’inscripció al Registre General de Formació Permanent del Professorat les sol·licituds de reconeixement d’activitats formatives lliurades entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2022.