torna

Detall de la notícia

Imatge 5503994

Aprovat el decret que regula el busseig professional, extractiu, científic i per a fins de servei públic

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha aprovat el decret que regula el busseig professional, extractiu, científic i per a fins de servei públic en aigües marítimes i continentals de les Illes Balears. Es tracta d’un decret que regula la formació, el reconeixement de títols de busseig professional, les condicions d’acreditació necessàries per actuar en els diferents àmbits del sector i les autoritzacions de treballs subaquàtics. Es fa necessari, llavors, abordar la regulació de les condicions d’exercici de les diverses modalitats de busseig de manera integral d’acord amb les competències de la Comunitat Autònoma. Les condicions de seguretat venen regulades per una norma estatal.

El busseig professional fa referència a la modalitat de busseig que es du a terme per exercir una activitat econòmica o empresarial, i que no es pot desenvolupar a l’empara de les altres modalitats de busseig. Comprèn tasques tan dispars com l’obra hidràulica, el salvament o el reflotament d’embarcacions, o el busseig audiovisual, entre d’altres. Es tracta, per tant, d’una opció professional molt viable, especialment en zones de costa.

El busseig professional està regulat, en gran part, en el Decret 2055/1969, de 25 de setembre, tot i que ha patit algunes modificacions posteriors. Es tracta d’un decret que, d’una banda, ha quedat obsolet, i de l’altra, és una llacuna legal amb relació als requisits, coneixements i mitjans mínims exigibles per obtenir les titulacions de busseig professional i les atribucions respectives.

El decret aprovat en el Consell de Govern, a més, inclou les modalitats de busseig científic i per a fins de servei públic que, atesa la classificació recent, no disposen d’una regulació específica pel que fa a la realització de l’activitat. També desenvolupa la nova targeta d’acreditació d’identitat subaquàtica professional, que substituirà la targeta d’identitat professional.

El Decret també estableix els requisits per als centres de formació per a la impartició de cursos per accedir a les titulacions de busseig professional.

Aquest decret no és aplicable a les modalitats de busseig recreatiu, esportiu o militar. Afecta el professional, l’extractiu (que es du a terme per a la recol·lecció o captura de recursos subaquàtics vius amb finalitats comercials en el marc del pla de gestió per a una administració pública), el científic (que és el que té com a finalitat l’elaboració d’estudis o projectes vinculats a una activitat de recerca científica) o per a fins de servei públic (que efectua el personal de l’Administració pública autonòmica o local, excepte el busseig militar).