torna

Detall de la notícia

Imatge 5430140

La Conselleria d'Afers Socials i Esports constitueix la Conferència interinsular en joventut

\ La constitueixen el Govern i els consells insulars com a instrument de cooperació permanent, amb funcions decisòries, consultives i de coordinació

\ Tal com estableix la Llei de polítiques de joventut de les Illes Balears

 

La Conselleria d’Afers Socials i Esports ha constituït aquest dilluns la Conferència interinsular en matèria de joventut d’acord amb el que estableix l’article 22 de la Llei 5/2022, de 8 de juliol, de polítiques de joventut de les Illes Balears. És l'instrument de cooperació permanent entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars amb funcions consultives, decisòries i de coordinació en aquest àmbit.

Fina Santiago, consellera d’Afers Socials i Esports, ha presidit la reunió de constitució de la Conferència, amb Marta Carrió, directora general d’Infància, Joventut i Famílies, i Tià Lliteres, director de l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), i els altres membres representants dels consells insulars: Miquel Àngel Maria, conseller de joventut del Consell de Menorca, Salvador Losa, conseller de joventut del Consell d’Eivissa, Vanessa Parellada, consellera de joventut del Consell de Formentera, Àlex Segura, director insular de joventut del Consell de Mallorca, i Leonor Borja, directora insular de joventut del Consell de Menorca.

La Conferència interinsular, entre les seves principals funcions, té les de ser informada sobre els avantprojectes de llei i els projectes de reglament del Govern de les Illes Balears, així com tots els instruments de programació i planificació de polítiques quan afectin de manera directa l'àmbit competencial dels consells insulars o quan així estigui previst en la normativa sectorial aplicable. També se l’ha d’informar de la proposta del Pla estratègic de polítiques de joventut del Govern abans que l'aprovi la Comissió interdepartamental de polítiques de joventut.

La Conferència també ha de coordinar actuacions i ha d’establir plans específics de cooperació en matèria de joventut, tot procurant la supressió de duplicitats i la consecució d'una millor eficiència dels serveis públics. Ha d’intercanviar informació sobre les actuacions previstes pel Govern i els consells insulars i que puguin afectar la resta d’administracions; ha d’establir mecanismes d'intercanvi d'informació, especialment de contingut estadístic; o ha de fixar els criteris objectius que serveixin de base per a la distribució territorial dels crèdits pressupostaris i la seva distribució al començament de l'exercici econòmic.

La Conferència interinsular pot crear també grups de treball, de caràcter permanent o temporal, integrats per personal tècnic de les administracions públiques que formen part de la conferència per dur a terme les tasques tècniques que els assigni la mateixa Conferència interinsular. Hi podran ser convidats experts de reconegut prestigi en la matèria a tractar.

La constitució avui de la Conferència ha anat seguit de l’aprovació del reglament d’organització i de funcionament intern i de la creació dels esmentats grups de treball per deliberar sobre projectes concrets que siguin competència de la Conferència.

També s’ha informat de l’estat de tramitació de la Llei del lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears i la previsió del desplegament reglamentari, a més de l’estat de tramitació tant de l’Enquesta de la Joventut de les Illes Balears com de l’Anuari de la Joventut 2023.