torna

Detall de la notícia

Informació pública en relació al projecte d'ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es modifica l'Ordre de 29 de juliol de 2021

L’Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juliol de 2021 per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria de transport públic per carretera de viatgers i mercaderies (BOIB núm. 103 de 3 d'agost de 2021), estableix les bases que han de regir la concessió de les subvencions per a les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d'autoritzacions de transport públic de viatgers o de mercaderies residenciades a les Illes Balears, a través de les convocatòries corresponents aprovades pel conseller de Mobilitat i Habitatge.

Aquesta Ordre de bases ha estat modificada per l’Ordre 17/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge de 22 de juny de 2022 (BOIB núm. 81 de 23 de juny de 2022), per tal d’afegir com a actuacions subvencionables ajudes per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels increments de preus de l'energia i de la crisi provocada per la guerra d'Ucraïna, atès que no es trobaven previstes.

A dia d’avui existeix una gran mancança de conductors que disposin del certificat d’aptitud professional (en endavant, CAP), necessari per a conduir vehicles que efectuïn una activitat de transport per carretera segons el Reial decret 284/2021, de 20 d’abril, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera i pel qual es modifica el Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre.

Una de les causes principals d’aquesta mancança de conductors amb el certificat CAP és l’elevat preu dels cursos de qualificació inicial, que en moltes ocasions dificulta o impossibilita la inscripció d’alumnes a aquests cursos.

Es per això que es considera imprescindible articular una línia d’ajudes per a l’obtenció del CAP acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors, per tal de compensar als interessats una part del preu de la inscripció als cursos.

Per aquest motiu cal modificar de nou les bases reguladores de les subvencions en matèria de transport públic per carretera de viatgers i mercaderies, afegint una nova actuació subvencionable i cal modificar l’Ordre de 29 de juliol de 2021, atesa la necessitat manifestada pel sector de les empreses de transport de poder disposar de conductors amb el certificat CAP.

Podeu presentar al·legacions a la seu de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre (c/ d’Eusebi Estada, 28, 07004 Palma), o en qualsevol dels llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Igualment es poden presentar al·legacions telemàticament a través de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.