torna

Detall de la notícia

Imatge 5375268

Sol·licituds d'inscripció al Registre General de la Formació Permanent del Professorat lliurades entre l'1 de maig i el 31 d'agost de 2022

Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de reconeixement, denegació del reconeixement i requeriment d’esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d’inscripció al Registre General de la Formació Permanent del Professorat lliurades entre l’1 de maig i el 31 d’agost de 2022

Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 07 de novembre de 2022 per la qual es tindran per desistides o denegades de la seva petició d’inscripció al Registre General de Formació Permanent del Professorat les sol·licituds de reconeixement d’activitats formatives lliurades entre l’1 de maig i el 31 d’agost de 2022.