torna

Detall de la notícia

Pla anual ITS 2023

ÀREA IMPOST TURISME SOSTENIBLE

Què fem?

 

El fons per a afavorir el turisme sostenible té com a finalitat finançar, totalment o parcialment, les despeses i les inversions derivades dels projectes aprovats pel Consell de Govern, a proposta de la Comissió de l'Impuls del Turisme Sostenible, a fi d'impulsar un turisme sostenible, responsable i de qualitat en l'arxipèlag de les Illes Balears, així com fixar els objectius anuals prioritaris, amb criteris d'equilibri territorial entre les Illes Balears.

 

OBJECTIUS DEL NOU PLA ANUAL 2023

 

Article 3 (Pla Anual 2023)

 

En atenció al que s'estableix en la disposició addicional cinquena de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, i en la disposició final quinzena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per a reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, pel qual es modifica la Llei 5/2021, l'objectiu prioritari d'aquest Pla Anual és el finançament d'actuacions previstes en el marc de l'Estratègia d'inversions Illes Balears 2030 i que contribueixin, per tant, al desenvolupament d'alguna de les dotze estratègies que s'estableixen. En concret, es prioritzaran els projectes relacionats amb:

 

a)           Mitigació i adaptació al canvi climàtic.

b)           Accés a l'habitatge i solucions davant l'emergència residencial.

c)           Economia blava sostenible, biodiversitat marina i ciències de la mar.

d)           Biomedicina i ciències de la salut.

e)           Mobilitat sostenible.

f)            Economia circular.

g)           Projectes d'I+D+i, especialment els vinculats amb algun dels sectors identificats en les lletres anteriors.

 

Establerts els objectius prioritaris, es pot presentar qualsevol projecte que es destini a la resta d'actuacions previstes en l'article 19.3 de la LIET:

 

a)    Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí.

b)   Foment de la desestacionalització, creació i activació de productes turístics practicables en temporada baixa, i promoció del turisme sostenible i de temporada baixa.

c)    Recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural.

d)   Impuls de projectes de cerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (I+D+i) que contribueixin a la diversificació econòmica, la lluita contra el canvi climàtic o relacionats amb l'àmbit turístic.

e)   Millora de la formació i la qualitat de l'ocupació. Foment de l'ocupació en temporada baixa.

f)    Actuacions en polítiques d'habitatge destinades a fomentar l'accés a l'habitatge, i especialment el lloguer social, amb criteris de sostenibilitat energètica.

 

Article 5 (Pla Anual 2023)

 

1. Poden presentar projectes les administracions públiques que formen part de la Comissió. En el cas de Govern de les Illes Balears, les conselleries hauran de presentar els projectes de les seves entitats dependents i indicar, mitjançant el model oportú, l'entitat pública que assumeix l'execució del projecte.

 

En el cas dels consells insulars, de l'Ajuntament de Palma i de l'Ajuntament d'Eivissa, els projectes que presentin seran els que assumeixen aquests directament.

 

2. Les entitats que formen part de la Comissió que no constitueixin Administració pública no podran ser receptores directes de subvenció del Govern de les Illes Balears, atès que aquesta s'ha de concedir, si escau, a l'administració que, d'acord amb l'article 20 de la LIET, es fa càrrec del projecte i l'executa.

 

3. En el cas dels ajuntaments de l'illa de Mallorca, els projectes s'hauran de presentar mitjançant la FELIB i tan sols seran objecte de valoració quan quedi acreditat que el projecte té un abast superior al municipi o l'interès supramunicipal del projecte que s'ha de finançar, i ha de ser beneficiari de la subvenció l'ajuntament que executi el projecte.

 

En el cas dels ajuntaments de l'illa de Menorca, Eivissa i Formentera, els projectes s'hauran de presentar mitjançant la FELIB o el consell insular corresponent i tan sols seran objecte de valoració quan quedi acreditat que el projecte té un abast superior al municipi o l'interès supramunicipal del projecte que s'ha de finançar, i ha de ser beneficiari de la subvenció l'ajuntament que executi el projecte.

 

Articulo 6 (Pla anual 2023)

 

Termini – Import projectes

 

 d) El termini de presentació de sol·licituds relatives als projectes a finançar finalitza el 31 d'agost de 2022.

e) Amb caràcter general, no es valoren els projectes que no superin la quantia mínima d'1.000.000 d'euros (IVA inclòs), excepte els de l'illa de Formentera on, donades les seves característiques, la quantia mínima s'estableix en 500.000 euros (IVA inclòs)

 

 

ACCIONS:

 

Donar compliment a la delegació de la Comissió de l'Impuls Sostenible, establint els següents mecanismes:

  • Redacció Pla Anual.
  • Valoració dels projectes presentats, previ a la remissió a la Comissió de l'Impuls Sostenible.
  • Enviar acta d'inici i planificació per a cadascun dels projectes aprovats.
  • Resolució de concessió a favor de l'entitat beneficiària per a dur a terme el projecte. Seguiment i control del projecte.
  • Informe trimestral de l'estat d'execució del projecte per part del beneficiari del projecte.
  • Verificacions administratives i econòmiques per part de l’AETIB de l'estat d'execució. Control de justificació del projecte.
  • Control de la justificació dels projectes, tant en la part administrativa com en l'econòmica, fase prèvia a l'enviament de la documentació a la Intervenció General de la CAIB per a la seva validació i pagament per part de l’AETIB.
  • Informe de tancament del projecte.

Més informació: www.illessostenibles.travel