torna

Detall de la notícia

Imatge 5305926

Ajuts econòmics per a empreses que contractin alumnes de cicles formatius de formació professional en la modalitat dual intensiva

En el BOIB núm. 92, de 16 de juliol de 2022, s’ha publicat la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, de 12 de juliol de 2022 per la qual es convoquen ajuts econòmics per a empreses amb la finalitat de millorar la qualitat dels ensenyaments de formació professional en la modalitat dual intensiva a les Illes Balears.

Objecte

1. L’objecte d’aquesta Resolució és convocar ajuts per a empreses que tenguin contractats alumnes matriculats a un dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu en la modalitat dual intensiva a les Illes Balears dins el període comprès entre el dia 1 de setembre del 2022 i el dia 31 d’agost del 2023.

2. Aquesta convocatòria d’ajuts pretén, per una banda, fomentar l’excel·lència en la formació pràctica dels alumnes de formació professional en la modalitat dual intensiva mitjançant la millora de les condicions en què les empreses ofereixen aquesta formació, i, per altra banda, compensar les empreses per l’esforç, el temps i la dedicació que inverteixen en la formació d’aquests alumnes.

Beneficiaris i requisits

1. Poden ser beneficiàries dels ajuts les empreses que tenguin contractat almenys un alumne d’un cicle formatiu de formació professional del sistema educatiu en la modalitat dual intensiva a les Illes Balears, ja sigui amb un contracte de formació i aprenentatge o amb un contracte de formació en alternança, dins el període comprès entre el dia 1 de setembre de 2022 i el dia 31 d’agost de 2023.

2. Els sol·licitants han de complir els requisits generals següents:

a) Disposar d’un centre de treball que desenvolupi la seva activitat a les Illes Balears perquè l’alumne contractat hi dugui a terme la seva activitat laboral.

b) No estar sotmesos a cap de les prohibicions per ser beneficiaris dels ajuts que estableix l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, i l’article 12 de la Llei general de subvencions.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

d) No haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries fermes en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d’acord amb el que estableix l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, ni haver estat sancionats o condemnats per cap resolució administrativa ferma amb pena accessòria de prohibició de rebre ajuts o subvencions públiques pel període estipulat en l’article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l’LGTBI-fòbia.

e) No haver percebut per part de l’entitat sol·licitant, en l’exercici fiscal en el qual es concedeix l’ajut i en els dos exercicis fiscals anteriors, ajuts públics o d’entitats privades finançades a càrrec de pressuposts públics per un import superior a 200.000,00 euros.

3. Els sol·licitants han de complir els requisits específics següents:

a) Adquirir el compromís de tenir contractat almenys un alumne d’un cicle formatiu de formació professional en la modalitat dual intensiva a les Illes Balears dins el període comprès entre el dia 1 de setembre de 2022 i el dia 31 d’agost 2023 amb un contracte de formació i aprenentatge o amb un contracte de formació en alternança.

b) Adquirir el compromís d’assignar un tutor d’empresa a l’alumne contractat.

c) Adquirir el compromís que els tutors dels alumnes contractats assisteixin a un curs de formació de setze hores per a l’exercici de l’acció tutorial organitzat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca.

Presentació de les sol·licituds

1. Pel que fa a la presentació de sol·licituds, cal tenir en compte els aspectes següents:

a) El termini per presentar les sol·licituds és del 17 al 31 de juliol de 2022, ambdós inclosos.

b) Els sol·licitants hauran de fer la sol·licitud mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a tal efecte a la pàgina web dgfpieas.caib.es. Hi han d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment, que segueix el model establert en l’annex 2 d’aquesta Resolució i que està disponible a la Seu Electrònica d’aquesta Administració.

c) Per evitar incidències durant el procés del tràmit telemàtic, s’ha de tenir en compte que els arxius no poden superar els 20 MB i que han d’estar en format PDF. A més, s’aconsella la utilització del navegador Mozilla Firefox.

d) La sol·licitud s’ha de signar electrònicament dins el procediment de tràmit telemàtic.

e) Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent al descrit no serà admesa.

f) Dins aquesta convocatòria, només s’admetrà una sol·licitud per entitat.

2. La sol·licitud, disponible a la pàgina web dgfpieas.caib.es, inclou:

a) Una declaració responsable de no estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005.

b) Una declaració responsable de no haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries fermes per haver exercit o tolerat pràctiques prohibides d’acord amb la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, i d’acord amb la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar la LGTBI-fòbia, així com de no estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts que estableix la normativa específica aplicable en matèria de subvencions.

c) Una declaració responsable de les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals o, si s’escau, una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap.

d) Una declaració de dades bancàries signada electrònicament, a l’efecte de l’ingrés derivat del procediment (d’acord amb el model normalitzat disponible a la pàgina web dgfpieas.caib.es).

e) El certificat amb l’informe de plantilla mitjana de treballadors d’alta a la Seguretat Social corresponent al primer trimestre del 2022.

f) En el cas que la persona sol·licitant no sigui el representant legal de l’empresa que sol·licita l’ajuda, la sol·licitud ha d’anar acompanyada d’un document que l’acrediti per a la realització del tràmit.

g) Declaració d’ajudes de minimis.

3. La presentació de la sol·licitud implica que la persona o entitat interessada autoritza l’òrgan instructor del procediment perquè, si escau, obtengui de manera directa l’acreditació de les obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d’estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. En el cas que la persona o entitat sol·licitant denegui expressament l’autorització, ha d’aportar un certificat de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d’estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

4. En qualsevol cas, l’empresa sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit presentat a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini de quinze dies comptadors des que es produeixi la nova situació.

Tota la informació relacionada amb aquest procediment es pot consultar en els documents i enllaç adjunts. 

NOVETATS

06/06/2023 - Publicació de la Correcció d’errors en la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, de 12 de juliol de 2022, per la qual es convoquen ajuts econòmics per a empreses amb la finalitat de millorar la qualitat dels ensenyaments de formació professional en la modalitat dual intensiva a les Illes Balears. 

17/02/2023 - Publicació de la proposta de resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 13 de febrer de 2023 per la qual es fan públiques les llistes definitives que concedeixen i deneguen ajuts per a empreses.

17/02/2023 - ANNEX I - LLISTAT DEFINITIU D'EMPRESES ADMESES. PRIMER BLOC.

17/02/2023 - ANNEX II - LLISTAT DEFINITIU D'EMPRESES ADMESES. SEGON BLOC.

17/02/2023 - ANNEX III - LLISTAT DEFINITIU D'EMPRESES EXCLOSES.

04/02/2023 - Publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 30 de gener de 2023 per la qual s’amplia el termini per publicar la llista definitiva de beneficiaris de la convocatòria d’ajuts econòmics per a empreses amb la finalitat de millorar la qualitat dels ensenyaments de formació professional en la modalitat dual intensiva a les Illes Balears.

22/11/2022 - Publicació de la proposta de Resolució provisional per la qual es concedeixen i deneguen ajuts econòmics per a empreses.

22/11/2022 - ANNEX I - LLISTAT PROVISIONAL D'EMPRESES ADMESES. PRIMER BLOC.

22/11/2022 - ANNEX II - LLISTAT PROVISIONAL D'EMPRESES ADMESES. SEGON BLOC.

22/11/2022 - ANNEX III - LLISTAT PROVISIONAL D'EMPRESES EXCLOSES. 

Les empreses poden presentar les al·legacions que estimin oportunes del 23 de novembre al 7 de desembre de 2023 mitjançant el tràmit telemàtic que es troba disponible a la Seu electrònica de la CAIB.

Documents