torna

Detall de la notícia

Imatge 5304270

Les Illes Balears rebran 2,7 milions d'euros per digitalitzar les empreses de transport de viatgers i mercaderies

El Consell Nacional de Transports, presidit per la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha informat  de la convocatòria d'ajudes per digitalitzar empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d'empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència —Finançat per la Unió Europea— Next Generation EU. A la reunió, per part de les Illes Balears i de manera telemàtica, han assistit el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, i el director general de Mobilitat i Transport Terrestre, Jaume Mateu.

Actualment, s'estan finalitzant els treballs relatius al reial decret que materialitzarà la concessió directa de les ajudes relatives a la digitalització d'empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d'empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera (dotada amb 110 milions d'euros).

En aquest reial decret es reflectirà el criteri de repartiment comunicat en la Conferència Sectorial del 6 de juliol de 2022, que per a les Illes Balears és de 2.723.026 €.

Aquestes ajudes corresponen a la línia d'acció 15, dins de la política palanca II «Infraestructures i ecosistemes resilients», el component 6 de la qual es denomina «Mobilitat sostenible, segura i connectada», i en particular a les ajudes destinades a la digitalització de les empreses privades de transport de viatgers i mercaderies, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència —Finançat per la Unió Europea— Next Generation EU.

Destinataris últims de les ajudes

Segons s'ha informat a la reunió seran destinatàries de les ajudes les pimes i autònoms quan, en tots dos casos, compleixin alguna de les condicions següents:

a) Siguin titulars d'alguna de les autoritzacions següents en vigor a la data de sol·licitud de les ajudes:

— Una autorització de transport públic de mercaderies que habiliti per fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 t. de massa màxima, identificada amb la clau MDPE.

— Una autorització de transport públic discrecional de viatgers amb autobús, identificada amb la clau VDE.

— Una autorització de transport públic de mercaderies que habiliti per fer transport amb vehicles de fins a 3,5 t. de massa màxima, identificada amb la clau MDLE.

— Una autorització d'operador de transport que habiliti per mitjançar en la contractació de transports públics de mercaderies, identificada registralment amb la clau OT.

b) A la data de sol·licitud de l'ajuda prestin servei públic de transport urbà amb autobús i estiguin exemptes de l'obtenció d'alguna de les autoritzacions incloses en la lletra a) d’aquest apartat.

c) Intervenguin en el procés de transport de mercaderies com a carregador/descarregador o expedidor/receptor, tal com es reflecteix en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, en el document de control i en l’ADR.

 

Actuacions subvencionables i requisits

Les actuacions subvencionables seran les categories de solucions de digitalització amb els requisits i quanties que s'estableixen en el reial decret. Per establir aquests criteris es tendrà en compte el compliment de la regulació en matèria d'ajudes d'estat, així com el compliment del principi de no causar un perjudici significatiu als objectius mediambientals recollits en l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020 relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088, amb les categories següents:

a) Categoria 1: Gestió de documents de control electrònics

b) Categoria 2: Tacògrafs intel·ligents de segona generació

c) Categoria 3: Integració de documents de control electrònics en els sistemes de gestió

d) Categoria 4: Implantació de sistemes TMS/ERP

e) Categoria 5: Implantació de sistemes SAE

f) Categoria 6: Actualització de sistemes SAE

g) Categoria 7: Ajudes als serveis de transport de viatgers

h) Categoria 8: Implantació d'aplicacions per a reclamacions per mitjans electrònics