torna

Detall de la notícia

Imatge 5275315

Una seixantena de centres de Balears comptaran amb suport complementari per ser centres d'atenció preferent el curs 2022/23

\ La Mesa Sectorial d’Educació ha tractat avui la proposta de resolució que determina els criteris per ser considerat centre d’atenció preferent

\ Alguns dels criteris ja s’han aplicat el curs actual i ara seran sistematitzats a través d’una Resolució

La Mesa Sectorial d’Educació ha tractat avui la proposta de Resolució per la qual es determinen els criteris per considerar centres d’atenció preferent (CAP) determinats centres educatius públics, s’estableixen les mesures de suport i dotació específica que han de rebre i es classifiquen com d’especial dificultat determinats llocs de treball docent.

A la sortida de la reunió el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, l’ha definit com un Mesa amb un nivell d’acord important amb els sindicats que han votat favorablement a la proposta de resolució presentada per l’Administració. Destacant també que al llarg de la Mesa s’han incorporat algunes propostes que els propis sindicats han fet, el que permetrà millorar el tex d’aquesta Resolució. Una Resolució que en definitiva el que pretén és reconèixer un fet que ja se reconeix internacionalment, com és que per oferir un ensenyament de qualitat i en condicions d’equitat, aquells  centres que per la seva tipologia d’alumnat necessiten de més recursos, han de  rebre una dotació superior a la de la resta de centres, així com més suport per part de les administracions.

Durant l’actual curs 2021/22 ja s’han aplicat mesures específiques a centres en el que s’havia detectat una necessitat de suport extraordinari. Amb la proposta de resolució que avui s’ha tractat a la Mesa es sistematitzen els criteris per esser considerat centre d’atenció preferent i rebre una dotació i suport adaptat a les seves necessitats. Es calcula que amb les dades que maneja actualment la Conselleria hi haurà una seixantena de centres educatius públics que seran identificats com a CAP.

La Llei d'Educació de les Illes Balears estableix que la Conselleria ha de proporcionar les mesures i els suports que siguin necessaris per afavorir l'educació inclusiva i es determina que en el cas del centres amb una ràtio elevada d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, l'administració educativa ha de dotar el centre de mesures o recursos humans i materials suficients, equilibrats i revisables al llarg del curs escolar, i pot limitar l'escolarització fora de termini de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

Així mateix, es fa necessari reconèixer el major esforç que suposa per als docents desenvolupar la seva activitat en centres amb una major proporció d’alumnat desfavorit i incentivar que professorat expert opti per dur a terme la seva activitat docent en  aquests centres.

S’ha de tenir present, que des de l’actual curs 2021/22 s’ha començat a aplicar als centres educatius l'índex socioeconòmic i cultural (ISEC), que es calcula a partir d'informació relativa al nivell d'estudis, la situació laboral i la professió dels pares o tutors legals, així com el nombre de llibres i recursos per a l'estudi en el domicili familiar.

Aquest índex normalitzat, en què valors negatius assenyalen que l’entorn socioeconòmic i cultural de les famílies de l’alumnat d’un centre és més desfavorable que el valor mitjà de l’ISEC calculat amb el conjunt de tots els centres, permet contextualitzar i interpretar de forma més adequada els resultats acadèmics dels alumnes pel fet de relacionar-los amb diferents variables que tenen a veure amb l'èxit escolar, la qualitat i l'equitat educatives, i facilita la presa de decisions a l'Administració educativa.

  • La proposta de Resolució preveu qualificar com a Centres d’Atenció Preferent per al curs 2022/23 els centres docents públics que durant el curs 2021/22 comptin amb un ISEC igual o inferior a -0,5 i alguna de les condicions següents: més del 27 % d’alumnat de necessitats específiques de suport educatiu (NESE), més del 10% d’alumnat procedent de col·lectius socialment vulnerables o amb expedient obert als serveis socials, més del 7% d’alumnes nouvinguts d’incorporació tardana, més del 7% d’alumnat de necessitats educatives especials (NEE), més del 20% de mobilitat de l’alumnat (altes i baixes d’octubre a juny), més del 15% d’alumnat que presenta absentisme intermitent o crònic a l’ESO o més d’un 10% d’alumnat amb absentisme intermitent o crònic a primària.

 

També seran considerats centres d’atenció preferent el curs 2022/23 els que durant el curs 2021/22 compleixin dues circumstàncies qualsevol de la relació anterior.

Quant als criteris per qualificar els llocs de treball docent com d’especial dificultat són: que pertanyin a centres qualificats com a CAP; que pertanyin a unitats educatives en establiments penitenciaris; que pertanyin a centres d’acollida (protecció i de justícia juvenil) o que pertanyin al centre per a l’Atenció Hospitalària i Domiciliària Maria Antònia Pascual.

Mesures de suport específiques per als Centres d’Atenció Preferent (CAP)

Les mesures de suport per part de la Conselleria d’Educació i Formació Professional que s’aplicaran als centres que siguin qualificats cada curs  com a Centres d’Atenció Preferent (CAP) en aplicació dels criteris establers en el punt primer d’aquesta resolució, seran les següents:

a)     Dotació d’una quota fixa de professorat addicional segons els criteri d’1 hora per cada 12 alumnes matriculats en el centre.

b)     Dotació d’una quota variable de professorat addicional que podrà requerir d’un perfil específic lligada a la millora d’alguns indicadors educatius (absentisme, continuïtat estudis, convivència, titulació, etc.), segons el pla de millora específic elaborat per el propi centre educatiu amb la supervisió del Departament d’Inspecció Educativa.

c)     Dotació d’una partida econòmica extraordinària de 300 € per unitat en la partida pressupostària destinada a despeses de funcionament de centres dins cada exercici pressupostari a partir del següent en el qual el centre hagi estat qualificat com Centre d’Atenció Preferent i mentre es mantengui aquesta qualificació.

d)     Dotació prioritària del fons escolar d’emergència social.

e)     Major dotació de recursos digitals per a alumnes vulnerables.

f)       Criteris específics per a la participació en les activitats de formació permanent del professorat en centres.

g)     Criteris específics per a la participació en programes específics (PROA+, Erasmus, PAE, PMT, etc.).

h)     Dotació preferent de PTSC, orientadors en el centre i altres perfils educatius que es considerin necessaris en funció de la realitat de cada centre.

i)       Puntuació específica per al professorat per haver exercit la docència en llocs de treball o centres que tinguin la qualificació d'especial dificultat o d’atenció preferent en el barem de mèrits per a cobrir llocs en comissió de serveis o en les convocatòries per cobrir determinats llocs de treball a l’administració educativa.

j)       Puntuació específica per al professorat per haver exercit la docència en llocs de treball o centres que tinguin la qualificació d'especial dificultat o d’atenció preferent en el barem de mèrits per a la participació en projectes o experiències d’innovació educativa, intercanvis de professorat i alumnat, etc.

k)     Reducció de ràtios d’entre un 10 % i un 20% respecte de les ràtios màximes de cada etapa educativa i bloqueig de la matrícula de l’alumnat NESE per sota del 30%, sempre que sigui possible. Aquesta circumstància s’haurà de tenir en compte per a la planificació de noves infraestructures educatives.

l)       Suport de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la implantació de programes formatius per a les famílies de l’alumnat.

m)  Ajudes econòmiques per a activitats extraescolars específiques.

n)     Qualsevol altra que es determini per part de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Al final de cada curs escolar es durà a terme una avaluació de l’aplicació de les mesures de suport per part dels Serveis corresponents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, en col•laboració amb el Departament d’Inspecció Educativa.