torna

Detall de la notícia

Imatge 5234118

Ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla pilot de reforç en llengües estrangeres

En el BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022, s’ha publicat la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla pilot de reforç en llengües estrangeres en els cicles formatius de grau mitjà en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és establir les condicions per atorgar 161 ajuts a alumnes i 43 ajuts a professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla pilot de reforç en llengües estrangeres en els cicles formatius de grau mitjà en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per participar en dos programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu del 2022, organitzats per la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Modalitats, nombre i import dels ajuts i beneficiaris

1. Es convoquen ajuts per a les modalitats següents:

a) Modalitat A (alumnes de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla pilot de reforç en llengües estrangeres en els cicles formatius de grau mitjà): ajuts d’un valor econòmic de fins a 2.500 euros com a màxim cada un per a la participació en un curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger de dues setmanes de durada, amb un total de 45-50 hores lectives.

Aquesta modalitat s’adreça als alumnes que el curs escolar 2021-2022 estan matriculats del primer curs de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla pilot de reforç en llengües estrangeres en els cicles formatius de grau mitjà en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que participen en el Pla pilot esmentat.

El nombre d’ajuts per a aquesta modalitat és de 161, distribuïts per illes de la manera següent:

- 137 ajuts per a l’illa de Mallorca.

- 10 ajuts per a l’illa de Menorca.

- 14 ajuts per a l’illa d’Eivissa.

b) Modalitat B (professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla pilot de reforç en llengües estrangeres en els cicles formatius de grau mitjà): ajuts d’un valor econòmic de fins a 2.350 euros com a màxim cada una per a la participació en un curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger de dues setmanes de durada, amb un total de 45-50 hores lectives.

Aquesta modalitat s’adreça als professors que el curs escolar 2021-2022 imparteixen docència en els cicles formatius de grau mitjà associats al Pla pilot de reforç en llengües estrangeres en els cicles formatius de grau mitjà en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El nombre d’ajuts per a aquesta modalitat és de 43, distribuïts per illes de la manera següent:

- 33 ajuts per a l’illa de Mallorca.

- 2 ajuts per a l’illa de Menorca.

- 8 ajuts per a l’illa d’Eivissa.

2. Tant en la modalitat A com en la B els cursos seran a Irlanda, en el període comprès entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de 2022. Els participants es distribuiran en grups d’un màxim de quinze persones.

Llocs de realització i dates dels programes d’immersió lingüística

1. En el cas de la modalitat A, el curs d’immersió lingüística en anglès es realitzarà a Irlanda, a la ciutat de Dublín, en les dates següents:

- Torn 1: segona quinzena de juliol.

- Torn 2: primera quinzena d’agost.

- Torn 3: segona quinzena d’agost.

2. En el cas de la modalitat B, el curs d’immersió lingüística en anglès es realitzarà a Irlanda, a la ciutat de Dublín, en les dates següents:

- Torn únic: del 30 de juliol al 14 d’agost.

Requisits de participació

1. Per optar als ajuts de la modalitat A, els alumnes sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Cursar el primer curs d’un cicle formatiu de grau mitjà associat a la impartició del Pla pilot de reforç en llengües estrangeres en els cicles formatius de grau mitjà durant el curs escolar 2021-2022.

b) Participar en el Pla pilot de reforç en llengües estrangeres en els cicles formatius de grau mitjà en la data de publicació d’aquesta Resolució.

c) En cas de no ser ciutadà d’algun dels estats membres de la Unió Europea, complir la normativa corresponent per poder viatjar a Irlanda.

d) Tenir la documentació necessària per poder viatjar a l’estranger d’acord amb la normativa general i sanitària vigent en el moment de realització de l’activitat. Les dades personals dels beneficiaris seran tractades d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

2. Per optar als ajuts de la modalitat B, els professors sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Impartir docència en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears en un cicle formatiu de grau mitjà associat a la impartició del Pla pilot de reforç en llengües estrangeres en els cicles formatius de grau mitjà i tenir alumnes que hi participin durant el curs escolar 2021-2022.

b) En cas de no ser ciutadà d’algun dels estats membres de la Unió Europea, complir la normativa corresponent per poder viatjar a Irlanda.

c) Tenir la documentació necessària per poder viatjar a l’estranger d’acord amb la normativa general i sanitària vigent en el moment de realització de l’activitat. Les dades personals dels beneficiaris seran tractades d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Forma, lloc i termini de presentació de les sol·licituds

1. Les persones que compleixin els requisits establerts i que desitgin obtenir un dels ajuts convocats han de presentar la sol·licitud (annex 2) degudament emplenada i signada juntament amb la declaració responsable (annex 3 en el cas de menors d’edat i annex 4 per a persones majors d’edat).

2. La sol·licitud i la declaració responsable s’han de presentar a qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, als registres de les delegacions territorials d’Educació d’Eivissa i Formentera i de Menorca, o a qualsevol altre lloc previst en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s’han d’adreçar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (C. del Ter, 16, 2n, 07009 Palma).

3. Els interessats també poden presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible a la Seu Electrònica d’aquesta Administració.

4. Si els interessats decideixen enviar les sol·licituds per correu postal, la documentació corresponent s’ha de presentar en un sobre obert, per tal que l’ofici adreçat a la Conselleria d’Educació i Formació Professional es dati i s’hi faci figurar el que es disposa en l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals. En cas que l’oficina de Correus corresponent no dati la sol·licitud, s’entendrà com a data vàlida de presentació la d’entrada en el Registre de la Conselleria d’Educació i Formació Professional o en les dependències descrites en el paràgraf 2.

5. No s’acceptaran les sol·licituds enviades per correu electrònic.

6. El termini de presentació de les sol·licituds és del 29 de maig al 12 de juny de 2022, ambdós inclosos.

Tota la informació relacionada amb aquest procediment es pot consultar en els documents i enllaç adjunts.

Novetats

01/07/2022 - Publicació de la proposta de resolució definitiva per la qual es concedeixen i deneguen ajuts per a alumnes i professors dels cicles formatius de grau mitjà.

01/07/2022 - Publicació de la llista definitiva d'alumnat admès.

01/07/2022 - Publicació de la llista definitiva d'alumnat exclòs.

01/07/2022 - Publicació de la llista definitiva de professorat admès.

01/07/2022 - Publicació de la llista definitiva de professorat exclòs.

15/06/2022 - Publicació de la proposta de resolució provisional per la qual es concedeixen i deneguen ajuts per a alumnes i professors dels cicles formatius de grau mitjà. 

15/06/2022 - Publicació de la llista provisional d'alumnat admès.

15/06/2022 - Publicació de la llista provisional d'alumnat exclòs.

15/06/2022 - Publicació de la llista provisional de professorat admès.

15/06/2022 - Publicació de la llista provisional de professorat exclòs.

Projecte desenvolupat en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.