torna

Detall de la notícia

Imatge 5233047

Programa Acompanyament Escolar - Juliol 2022

 

OBSERVACIONS PAE ESTIU

A l’hora de sol·licitar els grups, heu de tenir en compte:

 • Per poder fer el pagament del PAE, als grups hi ha d’haver un mínim de 7 alumnes. L’assistència és obligatòria i és feina del docent i/o del coordinador fer el seguiment amb les famílies. Dos dies d’absència injustificada causen baixa.
 • No es pot modificar la distribució de dies ni d’hores setmanals.
 • En cap cas es poden ajuntar els alumnes de 2 grups. Si un docent no pot impartir tot el mes complet, no s’hi ha d’apuntar.
 • Si un docent falta un dia de manera puntual, un altre docent el pot substituir sempre i quan no hi hagi coincidència d’horari.
 • Durant les 2 hores de les sessions no es pot enviar els alumnes al pati ni fer-los berenar; l’objectiu del programa no inclou activitats lúdiques ni esportives.

El director o la directora del centre, juntament amb la persona coordinadora, són els responsables que el PAE s’imparteixi segons les bases de la convocatòria. Qualsevol modificació o irregularitat que es detecti implicarà que aquestes hores NO S’ABONARAN.

 

Objecte, finalitat i àmbit d’aplicació

Aquesta convocatòria té per objecte establir les normes del PAE de juliol de 2022, amb la finalitat que els alumnes dels centres docents sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional que imparteixen 5è i 6è d’EP i ESO durant el curs 2021-2022 superin els objectius i assoleixin les competències del curs o l’etapa corresponents.

Aquest programa implica un acompanyament escolar i reforç educatiu que complementen la tasca docent, destinats a millorar la motivació, l’autoestima, el benestar emocional i les perspectives escolars de l’alumnat. En cap cas no consisteix a impartir classes de repàs d’assignatures específiques o recuperació de matèries suspeses.

Destinataris del programa

Són destinataris del programa els alumnes de 5è i 6è d’EP i d’ESO dels centres docents sostinguts amb fons públics que no hagin superat els objectius ni hagin assolit les competències del curs o l’etapa corresponents durant el curs 2021-2022, preferentment els alumnes que es trobin en situació especialment vulnerable per motius econòmics, socioculturals, risc d’abandonament escolar o necessitats específiques de suport educatiu (NESE).

Desenvolupament del programa

 • Grups: els centres educatius poden sol·licitar els grups segons les necessitats del centre, tenint en compte que cada grup ha d’estar format per entre 7 i 10 alumnes. El total de grups autoritzats dependrà de la disponibilitat del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’any 2022.
 • Durada: s’han de dedicar entre 24 i 26 hores a cada grup, distribuïdes de dilluns a divendres de forma proporcional entre l’1 i el 29 de juliol de 2022. No es pot superar aquesta quantitat d’hores ni es poden impartir fora d’aquestes dates. S’han d’impartir 2 hores diàries 3 dies per setmana (únicament es permeten 2 dies consecutius). En cap cas no es poden acumular els dies en una quinzena ni fer 3 dies seguits.
 • Professorat: cada grup ha de ser atès per un màxim de DOS DOCENTS del centre que s’hagin apuntat al programa de manera voluntària. En el cas dels centres públics, si es tracta de personal interí, han de tenir el nomenament, com a mínim, fins al 30 de juliol de 2022. Un mateix docent pot impartir un màxim de dos grups.

 

Sol·licitud i termini de presentació

 1. Els centres educatius només han de presentar una sol·licitud de participació.
 2. El director o directora del centre ha d’emplenar la sol·licitud per participar en el procés de selecció únicament mitjançant el GESTIB del 3 al 14 de juny de 2022Per emplenar la sol·licitud, s’ha d’accedir al GESTIB únicament amb el perfil del director o directora seguint la ruta de “Personal --> qüestionari --> curs 2021-2022”.
  En el cas dels centres concertats en què hi hagi més d’un director o directora, únicament un ha d’emplenar la sol·licitud conjunta.
 3. L’annex 2 (projecte del centre) s’adjuntarà a la sol·licitud mitjançant el GESTIB.


Avaluació del programa i documentació

El centre ha de trametre, abans del 15 de setembre de 2022, a l’adreça electrònica sie@dgpice.caib.es, la documentació següent escanejada:

 • Annex 3 (memòria i certificat del PAE)
 • Annex 4 (certificat del docent del PAE)
 • Annex 5 (full d’assistència de l’alumnat) 

 

Observacions

El no compliment d'alguna de les bases de la convocatòria publicada serà motiu d'exclusió del centre de la pròxima edició del Programa d'Acompanyament Escolar.

Novetats

20/06/2022 Llista provisional grups autoritzats PAE Juliol 2022

23/06/2022 Llista definitiva grups autoritzats PAE Juliol 2022

OBSERVACIONS PAE estiu

 

A l’hora de sol·licitar els grups, heu de tenir en compte:

 

·         No es pot modificar la distribució de dies ni d’hores setmanals.

·         En cap cas es poden ajuntar els alumnes de 2 grups. Si un docent no pot impartir tot el mes complet, no s’hi ha d’apuntar.

·         Si un docent falta un dia de manera puntual, un altre docent el pot substituir sempre i quan no hi hagi coincidència d’horari.

·         Durant les 2 hores de les sessions no es pot enviar els alumnes al pati ni fer-los berenar; l’objectiu del programa no inclou activitats lúdiques ni esportives.

 

El director o la directora del centre, juntament amb la persona coordinadora, són els responsables que el PAE s’imparteixi segons les bases de la convocatòria. Qualsevol modificació o irregularitat que es detecti implicarà que aquestes hores NO S’ABONARAN.