torna

Detall de la notícia

Imatge 5230371

Desistiment d'inscripció al Registre General de Formació Permanent del Professorat d'activitats formatives lliurades per al tràmit d'interins 2022-2023

Amb data de 20 de maig de 2022 la directora general de Primera Infància , Innovació i Comunitat Educativa ha signat la Resolució per la qual es tindran per desistides de la seva petició d’inscripció al Registre General de Formació Permanent del Professorat activitats formatives lliurades a la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2022-2023.   

En aquest sentit, han finalitzat els terminis atorgats en:

  • el Requeriment d’esmena de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de data 22 d’abril de 2022 de deficiències de la documentació relativa a formació permanent del professorat lliurada  per  participar en la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2022-2023.
  • la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de Correcció d’errades al Requeriment d’esmena de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de data 22 d’abril de 2022 de deficiències de la documentació  relativa a formació permanent del professorat lliurada per  participar en la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2022-2023.

 

És per aquest motiu que es tindran per desistides les sol·licituds lliurades i les sol·licituds d’inscripció al Registre General de Formació Permanent del Professorat de les formacions que consten a l’Annex 1 perquè les persones sol·licitants no han lliurat esmena de les deficiències que s’hi especificaven.