torna

Detall de la notícia

Imatge 5228271

Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2021-2022

En el BOIB número 66, de 21 de maig de 2022, s’ha publicat la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional d’11 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2021-2022.

Objecte

L’objecte d’aquesta Resolució és aprovar la convocatòria i el procediment de concessió d’ajudes per compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s’han de desplaçar i han de residir fora de l’illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2021-2022.

Persones beneficiàries

Poden beneficiar-se de les ajudes previstes en aquesta Resolució per a l’any acadèmic 2021-2022 les persones que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

a. Alumnes amb domicili familiar a Menorca, Eivissa o Formentera que s’han de desplaçar a Mallorca per cursar estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors que s’imparteixen al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

b. Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s’han de desplaçar a una altra comunitat autònoma d’Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar, a centres públics, estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors que no s’imparteixen al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

c. Alumnes amb domicili familiar a Menorca, Eivissa o Formentera que s’han de desplaçar a una altra comunitat autònoma d’Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar, a centres públics, estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors que s’imparteixen al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

d. Alumnes amb domicili familiar a Mallorca que s’han de desplaçar a una altra comunitat autònoma d’Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar, a centres públics, estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors perquè no han obtingut plaça al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

e. Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s’han de desplaçar a una altra comunitat autònoma d’Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar, a centres privats, estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors que no s’imparteixen al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

f. Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s’han de desplaçar a una altra comunitat autònoma d’Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar, a centres privats, estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors perquè no han obtingut plaça al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

g. Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s’han de desplaçar a una altra comunitat autònoma d’Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar estudis de màster oficial en ensenyaments artístics que no s’imparteixen al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

Requisits generals i exclusions

1. Per poder obtenir l’ajuda s’han de complir els requisits generals següents:

a. Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d’acreditar la condició de residents. Queden excloses de concórrer-hi les que es trobin en situació d’estada.

b. Tenir el domicili familiar a les Illes Balears. A aquest efecte, s’entén que tenen el domicili familiar a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis de les Illes Balears.

c. Cursar 42 crèdits o més d’una titulació superior artística oficial durant l’any acadèmic 2021-2022.

d. Cursar els ensenyaments oficials a un centre, públic o privat, ubicat a algun dels països de la Unió Europea (UE-27): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, els Països Baixos, Polònia, Portugal, la República Txeca, Romania, Suècia o Xipre.

2. Per poder obtenir l’ajuda s’han de complir els requisits següents, referents al rendiment acadèmic del curs anterior:

a. Els sol·licitants que es matriculin per primera vegada del primer curs d’uns ensenyaments artístics superiors han d’acreditar haver obtingut en la prova o curs d’accés una puntuació igual a 6,5 punts o superior.

b. Els sol·licitants de beca del segon curs o dels posteriors han d’haver superat, durant l’any acadèmic 2020-2021, un 90 % dels crèdits de què es varen matricular.

En qualsevol cas, la persona sol·licitant s’havia d’haver matriculat, com a mínim, de 42 crèdits el curs 2021-2022. No es tenen en compte a l’efecte d’acreditar aquest requisit els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

3. Resten excloses d’aquesta convocatòria:

a. Les persones que cursin ensenyaments universitaris.

b. Les persones que cursin estudis corresponents a títols propis.

c. Les persones que cursin estudis corresponents a un doctorat.

d. Les persones que cursin estudis de les modalitats a distància, en línia o virtual.

e. Les persones que cursin estudis específics i obligatoris de preparació o especialització per a l’exercici professional que no siguin màsters oficials en ensenyaments artístics.

Sol·licitud

1. L’imprès de sol·licitud (annex 2) i la resta d’impresos (annexos 3 i 4) són a disposició de les persones interessades a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

2. La persona interessada ha de presentar la sol·licitud, una vegada emplenada, juntament amb la documentació requerida en el punt 8 d’aquest annex, al registre de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, sol·licitant cita prèvia amb anterioritat, o a qualsevol de les dependències que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s’ha d’adreçar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

3. Les persones interessades també podran presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible a la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar dins un sobre obert perquè l’exemplar destinat a la Conselleria d’Educació i Formació Professional es dati i segelli, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre, i suplement en català núm. 1, de 20 de gener de 2000). En cas que l’oficina de Correus no dati ni segelli la sol·licitud, s’ha d’entendre com a data vàlida de presentació la d’entrada al registre de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

5. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el dia 15 de juny de 2022.

Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud

Per tramitar la sol·licitud, la persona interessada ha de presentar la documentació següent:

a. L’imprès de sol·licitud (annex 2) degudament emplenat i signat per la persona sol·licitant.

b. En el cas d’alumnes estrangers, una fotocòpia del passaport.

c. En el cas d’alumnes estrangers, una fotocòpia del número d’identificació d’estranger (NIE).

d. En el cas d’alumnes estrangers no comunitaris, una fotocòpia de la targeta de residència.

e. En el cas que no s’autoritzi l’Administració a comprovar les dades d’empadronament, un certificat d’empadronament que acrediti el veïnatge administratiu de la persona sol·licitant a un municipi de les Illes Balears.

f. En el cas que no s’autoritzi l’Administració a comprovar les dades referents al gaudi de beques de la base de dades del Ministeri d’Educació i Formació Professional, un certificat emès pel centre d’ensenyament que acrediti que la persona sol·licitant no ha rebut cap beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

g. Una fotocòpia de l’imprès de la matrícula dels ensenyaments artístics superiors corresponent a l’any acadèmic 2021-2022 en què consti la titulació cursada i el nombre de crèdits de què s’ha matriculat, que ha de ser igual a 42 o superior. No es tindran en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

h. Els originals segellats pel banc o una còpia compulsada dels rebuts de l’entitat financera que acreditin el pagament complet de la matrícula dels estudis per als quals se sol·licita l’ajuda, així com del total de la resta de despeses acadèmiques en el cas de centres privats.

i. En el cas que la persona sol·licitant s’hagi matriculat del primer curs d’uns estudis artístics oficials, una fotocòpia compulsada del resultat de les proves o del curs d’accés.

j. En el cas que la persona sol·licitant s’hagi matriculat del segon curs o dels posteriors, un certificat acadèmic complet –original o fotocòpia compulsada– o un certificat emès pel centre a l’efecte de sol·licitar una beca –original o fotocòpia compulsada– o una còpia impresa de l’expedient personal amb el segell original del centre (no s’admeten fotocòpies simples o impressions sense segellar) en què constin les assignatures de què es va matricular el curs acadèmic 2020-2021, amb el nombre de crèdits i les qualificacions obtingudes.

k. Una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries del compte del qual l’alumne és titular o cotitular (annex 3) degudament emplenada i signada pel sol·licitant.

l. En els casos d) i f) prevists en el punt 5 d’aquest annex, l’original o una còpia compulsada del certificat pertinent del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears, segons els estudis de què es tracti.

m. Qualsevol altre document que l’Administració sol·liciti perquè el considera necessari per verificar el compliment i l’efectivitat de les condicions de concessió de l’ajuda.

Tota la informació relacionada amb aquest procediment es pot consultar en els documents i enllaç adjunts.