torna

Detall de la notícia

Imatge 5207227

TRÀMIT INTERINS CURS 2022-2023. RESOLUCIÓ DE CORRECCIÓ D'ERRADES AL REQUERIMENT D'ESMENA

Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de correcció d’errades al Requeriment d’esmena de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de data 22 d’abril de 2022 de deficiències de la documentació  relativa a formació permanent del professorat lliurada  per  participar en la convocatòria pública per formar una borsa d'aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2022-2023

Al Requeriment d’esmena de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, de data 22 d’abril de 2022, de deficiències de la documentació  relativa a formació permanent del professorat lliurada  per  participar en la convocatòria pública per formar una borsa d'aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2022-2023  s’han detectat una sèrie d’errades i omissions que fan necessària la publicació de la present Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de correcció d’errades i atorgar un nou termini de presentació d’esmenes a les persones afectades.

Per tot això, d’acord amb l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es requereix les persones que figuren a l’Annex 1 d’aquest escrit perquè, en el termini de cinc (5) dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de correcció d’errades a la pàgina web http://sfhc.caib.es , presentin la documentació o esmenin les deficiències que s’indiquen a l’Annex 1 en relació amb les activitats formatives que hi figuren, amb l’advertiment que, en el cas que no ho facin, s’entén que desisteixen de la seva sol·licitud, prèvia resolució corresponent, d’acord amb l’article 21.1 de la Llei 39/2015.

La presentació d’esmenes es farà seguint les següents instruccions:

Les esmenes requerides s’han de presentar obligatòriament a través del tràmit telemàtic “CORRECCIÓ D’ERRADES A L’ESMENA DE LA DOCUMENTACIÓ DE FORMACIÓ PERMANENT LLIURADA PER AL TRÀMIT D'INTERINS 22-23”. 

1. Es podrà accedir a aquest tràmit telemàtic allotjat a la pàgina web http://sfhc.caib.es durant cinc dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la seva publicació a la pàgina web, amb l’advertiment que, en el cas que no ho facin, s’entén que desisteixen de la seva sol·licitud, prèvia resolució corresponent, d’acord amb l’article 21.1 de la Llei 39/2015.

2. Cada persona haurà d’adjuntar un únic fitxer comprimit en format zip. El nom d’aquest  fitxer ha de tenir el següent format: DNI_1r LLINATGE_2n LLINATGE_NOM (exemple:  43105879X_REY_PONS_MARIO).

3. Aquest fitxer haurà d’incloure, respecte de la documentació relativa a formació permanent aportada dins el termini  entre el 25 de gener i el 23 de març de 2022, les esmenes requerides a l’Annex 1 d’aquest Requeriment d’acord amb les següents indicacions:

1. El FITXER COMPRIMIT inicialment adjuntat O ARXIU PDF inicialment adjuntat són il·legibles.

Cal lliurar en un format llegible el fitxer comprimit en format zip o l’arxiu en format pdf segons sigui el cas.

2. LA NOMENCLATURA DEL FITXER COMPRIMIT APORTAT NO ÉS CORRECTA.

Cal lliurar el fitxer comprimit amb el següent format de nom del fitxer: DNI_1r LLINATGE_2n LLINATGE_NOM.

3. Manca CÒPIA EN FORMAT PDF DEL/S CERTIFICAT/S de cada una de les activitats formatives indicant dates d’inici i finalització i/o  nombre d’hores i/o forma de participació.

Cal lliurar un arxiu pdf de cada certificat  indicant dates d’inici i finalització i/o  nombre d’hores i/o forma de participació.

4. Manca UN ARXIU PDF INDEPENDENT PER A CADA CERTIFICAT APORTAT.

Cal presentar un arxiu pdf independent per a cada certificat aportat  (no adjuntar en un únic document pdf tota la documentació).

5. NO S’HA ANOMENAT CADA ARXIU PDF  AMB EL TÍTOL DE CADA UNA DE  LES ACTIVITATS FORMATIVES.

Cal presentar un arxiu pdf de cada activitat formativa el nom del qual sigui el títol de l’activitat.

6. Manca TRADUCCIÓ JURADA DEL CERTIFICAT en una de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Cal presentar traducció jurada del certificat.

7. Manca còpia de la DILIGÈNCIA DE RECONEIXEMENT del Ministeri d’ Educació i Formació Professional o altres Administracions Educatives.

Cal presentar la còpia de la diligència de reconeixement.

8. Manca EL FULL DE CÀLCUL “Formació_permanent_interins_22-23” (s’ha de presentar en format .xls o .ods).

Cal presentar el full de càlcul amb totes les activitats formatives  en format .xls o  .ods.

9. El full de càlcul “Formació_permanent_interins_22-23” NO S’HA PRESENTAT AMB EL FORMAT .xls o .ods.

Cal presentar el full de càlcul amb totes les activitats formatives  en format .xls o  .ods.

Aclariment a les esmenes 8 i 9.

En cas d’haver d’esmenar per les causes 8 i/o 9 s’ha de presentar la plantilla emplenada del full de càlcul   Formació_permanent_interins_22-23”  que es troba a aquest lloc web seguint les següents indicacions:

a) S’ha de descarregar la plantilla del full de càlcul i s’ha de guardar en format .xls  o  .odf, amb el següent nom d’arxiu: DNI_1er LLINATGE_2nLLINATGE_NOM (exemple:   43105879X_REY_PONS_MARIO). S’ha de presentar UN ÚNIC full de càlcul on figurin les dades de totes les formacions que s’esmenen.

b) L’arxiu guardat amb aquest format serà el que, una vegada emplenat, s’ha d’incloure dins el fitxer zip. No es poden modificar ni el contingut ni el format de la plantilla del full de càlcul descarregada.  

c) S’han d’emplenar obligatòriament tots els camps que figuren al full de càlcul en cada una de les seves files i columnes. 

10. La sol·licitud NO S’HA ENVIAT MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC.

Cal presentar tota la documentació en un  fitxer comprimit en format zip mitjançant el tràmit telemàtic d’esmena.

11. Manca complimentar la data del títol de magisteri, CAP, màster de formació del professorat o altra titulació que faculti per exercir la funció docent.

Cal presentar còpia del títol  de magisteri, CAP, màster de formació del professorat  o altra titulació que faculti per exercir la funció docent.

4. Una vegada completat el fitxer zip amb la documentació corresponent s’ha de trametre adjunt a través del TRÀMIT TELEMÀTIC “CORRECCIÓ D’ERRADES A L’ESMENA DE 22 D’ABRIL DE 2022 DE LA DOCUMENTACIÓ DE FORMACIÓ PERMANENT LLIURADA PER AL TRÀMIT D'INTERINS 22-23, creat a tal efecte i allotjat al lloc web http://sfhc.caib.es, amb l’advertiment que, en el cas que no ho facin, s’entén que desisteixen de la seva sol·licitud, prèvia resolució corresponent, d’acord amb l’article 21.1 de la Llei 39/2015.