torna

Detall de la notícia

REQUERIMENT D'ESMENA DE DEFICIÈNCIES D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT

" Requeriment d’esmena de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, de data 22 d’abril de 2022, de deficiències de la documentació relativa a formació permanent del professorat lliurada per participar en la convocatòria pública per formar una borsa d'aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2022-2023 s’hi han detectat una sèrie d’errades i omissions que fan necessària la publicació d’una nova Resolució en la qual es corregeixin aquestes deficiències.

Per aquest motiu, en data 04/05/22 s’ha publicat al lloc web del Servei de Formació Homologada i Capacitació (http://sfhc.caib.es ) la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de correcció d’errades al Requeriment d’esmena de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de data 22 d’abril de 2022 de deficiències de la documentació relativa a formació permanent del professorat lliurada per participar en la convocatòria pública per formar una borsa d'aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2022-2023.

Les persones que figuren a l’Annex 1 d’aquesta Resolució de correcció d’errades signada en data 3 de maig de 2022 presentaren documentació relativa a la certificació d’activitats formatives per tal de ser baremades respecte a aquest tràmit administratiu, documentació que presenta deficiències que els sol·licitants han d’esmenar a l’efecte de poder inscriure les activitats de formació presentades en el Registre General de Formació Permanent del Professorat de cadascun d’ells.

Per aquest motiu, es requereix les persones que figuren a l’Annex 1 d’aquest escrit perquè, en el termini de cinc (5) dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la seva publicació a la plana web http://sfhc.caib.es, presentin la documentació o esmenin les deficiències que s’indiquen a l’Annex 1 en relació amb les activitats formatives que hi figuren amb l’advertiment que, en el cas que no ho facin, s’entén que desisteixen de la seva sol·licitud, prèvia resolució corresponent, d’acord amb l’article 21.1 de la Llei 39/2015."