torna

Detall de la notícia

Nova convocatòria de comissions de serveis a la Inspecció Educativa

Novetat 25/04/2022:

- Publicació de la composició definitiva de la comissió de selecció que ha d'actuar en el procediment


- Convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, un lloc de feina de la Inspecció Educativa.

- El termini per presentar les sol·licituds, amb la documentació acreditativa dels mèrits i el projecte, és de dia 8 a 26 d'abril de 2022, ambdós inclosos.


- El sorteig públic per a la designació de l’ordre d’actuació dels aspirants a proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, un lloc de feina de la Inspecció Educativa d’acord amb el procediment convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 5 d’abril de 2022, realitzat dia 13 d’abril de 2022 a les 9:15 hores, ha determinat que han d’iniciar l’actuació els aspirants el primer llinatge dels quals comenci per la lletra F.

- Publicació de les normes que regeixen el sorteig per designar els vocals de la comissió de selecció que han d'actuar en el procediment convocat