torna

Detall de la notícia

Obtenció del certificat de competència per a l'exercici de la professió de transportista per carretera

Per a l'exercici de la professió de transportista per carretera és necessari acreditar el compliment del requisit de competència professional, en aplicació del que disposa l'article 8.7 del Reglament (CE) 1071/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009. El règim per acreditar aquesta competència es regula en l’annex 2 del Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre.

En concret, per a l’obtenció del certificat és necessari estar en possessió del Títol de Formació Professional de Tècnic superior en Transport i Logística, o superar un examen específic i acreditar estar en possessió d’una determinada titulació.