torna

Detall de la notícia

Imatge 5176658

Ja s'ha obert el termini per presentar sol·licituds als Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior - NOVETAT (24/05/2022): PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES CONCEDEIXEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS

\ La convocatòria s’adreça als alumnes que hagin cursat i superat, tant en centres públics com en centres privats o concertats, un cicle de formació professional de grau superior durant el curs 2020-2021

\ Els alumnes premiats rebran la quantitat de 1.000 €

\ El termini per presentar la sol·licitud i la documentació requerida finalitza el proper 20 d’abril

 

La Conselleria d’Educació i Formació Professional ha publicat en el BOIB número 46, de 5 d’abril de 2022, la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 29 de març de 2022 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al curs acadèmic 2020-2021.  

Aquesta convocatòria s’adreça als alumnes que durant el curs 2020-2021 hagin cursat i superat, tant en centres públics com en centres privats o concertats d’aquesta comunitat autònoma, un cicle de formació professional de grau superior, ja sigui en la modalitat d’ensenyament presencial o en la modalitat d’educació a distància. En aquest sentit, i entre d’altres requisits, els alumnes que optin al premi han d’haver obtingut com a qualificació final del cicle formatiu una puntuació igual o superior a 8,5.

Per altra part, es podrà concedir un premi extraordinari per cada família professional amb cicles formatius de grau superior que s’imparteixi a les Illes Balears, amb una dotació de 1.000,00 € cadascun. L’obtenció del Premi Extraordinari de Formació Professional de Grau Superior dona opció, prèvia inscripció, a concórrer als Premis Nacionals de Formació Professional de Grau Superior que convoqui el Ministeri d'Educació i Formació Professional.

L’alumne que obtengui un premi extraordinari en un cicle formatiu de grau superior de formació professional concedit pel ministeri competent o per la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears pot acollir-se a l'exempció total dels preus de matrícula dels crèdits de primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau de què es matriculi per primera vegada a la Universitat de les Illes Balears.

Termini per inscriure’s

El termini per inscriure’s finalitza el proper 20 d’abril de 2022. La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, s’ha de presentar:

a) De forma presencial, a qualsevol dels llocs que es determinen a continuació:

-Qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Formació Professional o les delegacions territorials de la Conselleria d’Educació i Formació Professional a Menorca i a Eivissa i Formentera.

- Qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

b) De forma telemàtica, a la seu electrònica unificada (SEU) de la CAIB, en els termes prevists en el la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, els sol·licitants hauran de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic oficial.

Tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria (destinataris, requisits, model de sol·licitud...) es pot consultar a la pàgina web de Formació Professional.

NOVETATS

24/05/2022 - Publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 16 de maig de 2022 per la qual es concedeixen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2020-2021.

12/05/2022 - Proposta de resolució definitiva d'alumnes proposats.

03/05/2022 - Certificat de publicació a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la proposta de resolució provisional d'alumnes proposats.

03/05/2022 - Proposta de resolució provisional d'alumnes proposats.