torna

Detall de la notícia

Imatge 5156422

Convocatòria d'ajuts per a participar a programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres durant l'estiu del 2022

NOVETAT 20/05/2022

Publicació d'una rectificació d'errors dels Annexos I, III, IV, V i VI de la proposta de resolució definitiva, atès que s'han advertit una sèrie d'errors materials en relació al nom i llinatges d'alguns sol·licitants.

NOVETAT 17/05/2022

Publicació de la Proposta de resolució definitiva de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per la qual es concedeixen i deneguen ajuts per a l’alumnat del quart curs d’Educació Secundària Obligatòria i del sisè curs d’Educació Primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de quatre programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres durant l’estiu del 2022.

NOVETAT 09/05/2022 

Publicació de la Proposta de resolució provisional per la qual es publiquen les llistes provisionals dels alumnes beneficiaris, alumnes en llista d'espera i alumnes exclosos, de la convocatòra de 22 de març de 2022 per la qual es convoquen ajuts per a l'alumnat del quart curs d'Educació Secundària Obligatòria i del sisè curs d'Educació Primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de quatre programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres durant l'estiu del 2022. 

NOVETAT 02/05/2022

En data de 2 de maig de 2022 s’ha realitzat el sorteig públic per determinar els cognoms  per atorgar els ajuts per a l’alumnat del quart curs d'educació secundària obligatòria i per a l'alumnat del sisè curs d’educació primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc de quatre programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres durant l’estiu del 2022.

A les 10:00 hores s'ha celebrat el sorteig per a seleccionar l'alumnat del quart curs d'ESO i el sorteig ha establert que la primera extracció es correspon amb la lletra Q, mentre que la segona és la V. Així doncs es determina que l’assignació d’ajuts començarà per l’alumne/a amb un cognom amb les lletres QV o el consecutiu més proper.

A les 10:30 hores s'ha celebrat el sorteig per a seleccionar l'alumnat del sisè curs d'Educació Primària i el sorteig ha establert que la primera extracció es correspon amb la lletra X, mentre que la segona és la J. Així doncs es determina que l’assignació d’ajuts començarà per l’alumne/a amb un cognom amb les lletres XJ o el consecutiu més proper.

 
Si no existeix cap sol·licitant el primer cognom del qual s’iniciï per aquestes dues lletres, el primer sol·licitant seleccionat serà aquell el primer cognom del qual sigui l’immediat posterior d’acord amb l’ordre alfabètic. En cas d’empat s'ha de tenir en compte l'ordre d'entrada de les sol·licituds al registre. Aquest criteri s’aplicarà per prioritzar per separat els llistats de cada illa. Els alumnes procedents de l'illa de Formentera poden optar a la reserva d'ajuts per a l'illa d'Eivissa.

 

En el BOIB núm. 42 de 26 de març de 2022 s'ha publicat la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 22 de març de 2022 per la qual es convoquen ajuts per a l'alumnat del quart curs d'Educació Secundària Obligatòria i del sisè curs d'Educació Primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de quatre programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres durant l'estiu del 2022.

Aquests programes tenen com a objectiu reforçar la competència lingüística en llengües estrangeres de l'alumnat, amb especial èmfasi en l'expressió oral. Aquesta resolució convoca un total de 539 ajuts per a la participació de l'alumnat en els programes següents:

  • Curs intensiu d'immersió en llengua anglesa a Dublín (Irlanda) adreçat a l'alumnat de 4t d'ESO (135 ajuts).
  • Curs intensiu d'immersió en llengua francesa a Nantes (França) adreçat a l'alumnat de 4t d'ESO (10 ajuts).
  • Curs intensiu d'immersió en llengua alemanya a Friburg (Alemanya) adreçat a l'alumnat de 4t d'ESO (27 ajuts).
  • Escola d'estiu en llengua anglesa que es realitzarà a Mallorca, Menorca i Eivissa adreçada a l'alumnat de 6è d'Educació Primària (367 ajuts).

 

Aquests programes es realitzaran en el període comprès entre l'1 de juliol i el 31 d'agost del 2022. Les dates concretes per a cada curs es poden consultar en la documentació adjunta.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 13 d'abril de 2022. 

 

La sol·licitud (annex 2), juntament amb la declaració responsable  que figura a l’annex 3 d’aquesta convocatòria, s’ha de presentar a qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Formació Professional als registres de les delegacions territorials d’Educació d’Eivissa i Formentera i de Menorca o de qualsevol altre lloc previst en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i adreçar-la a:

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Conselleria d’Educació i Formació Professional

C. del Ter, 16, 2n

Palma, 07009

 

Les persones interessades també poden presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta administració.