torna

Detall de la notícia

Informació pública del projecte de Decret d'aprovació del Pla de gestió Natura 2000 de la costa oest d'Eivissa

D’acord amb els articles 36 i 9.2 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), es comunica que s’ha publicat en el BOIB núm. 41, de dia 24 de març de 2022, l’anunci del tràmit d’informació pública del procediment per aprovar el Pla de gestió Natura 2000 de la costa oest d’Eivissa.

1. Amb el projecte d’aquest nou decret es pretén:Aprovar un instrument de gestió pels espais protegits Xarxa Natura 2000 següents:

CODI

NOM

CATEGORIA

ES0000078

Es Vedrà- es Vedranell

LIC i ZEPA

ES5310023

Illots de Ponent

LIC i ZEPA

ES5310031

Porroig

LIC

ES5310032

Cap Llentrisca- sa Talaia

LIC

ES5310104

Costa de l’oest d’Eivissa

LICEl Pla de gestió Natura 2000 de la costa costa oest d’Eivissa constituirà l'eina de gestió per aquests espais protegits de la Xarxa Natura 2000. El pla preveu l’establiment d’uns objectius de conservació i d’unes mesures apropiades per garantir la conservació en un estat favorable dels LIC i ZEPA ES0000078 Es Vedrà- es Vedranell, LIC i ZEPA ES5310023 Illots de Ponent, LIC ES5310031 Porroig, LIC ES5310032 Cap Llentrisca- sa Talaia i LIC ES5310104 Costa de l’oest d’Eivissa.

2. Les mesures establertes en el pla també estan encaminades a evitar, en aquests espais, el deteriorament dels hàbitats naturals, i dels hàbitats de les espècies, així com les alteracions que repercuteixin en les espècies que han motivat la designació d’aquestes àrees com a LIC.Permetre que els espais de la Xarxa Natura 2000 de la costa oest d’Eivissa protegits amb la figura de LIC siguin designat com a ZEC.

Per a què un espai protegit com a LIC pugui ser designat com a ZEC és necessari que prèviament s’aprovi d’un instrument de gestió per aquest LIC. L’aprovació del Pla de gestió Natura 2000 de la costa oest d’Eivissa permetrà que aquests espais de la Xarxa Natura 2000, protegits amb la figura de LIC, puguin ser declarat com a ZEC.

El tràmit d’informació pública estarà obert durant el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el BOIB, és a dir, fins el 24 d’abril de 2022. Durant aquest termini es poden presentar les al·legacions que es considerin oportunes.

El projecte del Pla de gestió es pot consultar a la direcció general d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient i Territori situada al C/Gremi Corredors, 10, 1r pis del Polígon de Son Rossinyol de Palma, i a la secció de «Destacats» de la pàgina web d’aquesta conselleria, que trobareu a l’enllaç http://tem.caib.es.

Les al·legacions es poden presentar a la seu de la direcció general d’Espais Naturals esmentada, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient i Territori (direcció general d’Espais Naturals i Biodiversitat).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant l'apartat Audiència i informació pública en l’elaboració de normativa" de la pàgina web de Participació ciutadana del Govern de les Illes Balears (http://participaciociutadana.caib.es ). Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç: http://www.caib.es/sites/participacio/ca/audiancia_i_informacia_pablica_en_lelaboracia_de_normativa/

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració de plans.

També es pot consultar la tramitació d’aquest decret a la pàgina web de Transparència, directament a l’enllaç: http://www.caib.es/sites/M170613081930629/ca/n/projecte_de_decret_del_pla_de_gestia_natura_2000_costa_oest_deivissa/

Igualment a continuació s’adjunta la documentació del projecte de decret del Pla de gestió Natura 2000 de la costa oest d’Eivissa per a la seva consulta: