torna

Detall de la notícia

Convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores per compte propi o autònoms que siguin titulars d'autorització de transport públic de mercaderies, residenciades a les Illes Balears, per promocionar l'ocupació autònoma.

Primer. Beneficiaris:

 

1. Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts les persones treballadores per compte propi o autònoms residenciades a les Illes Balears, que siguin titulars d’autorització de transport públic de mercaderies de vehicles lleugers de 2 T fins a 3,5 T (MDLE) o de vehicles pesats de més de 3,5 T (MDPE) .

 

2. Els beneficiaris han de constar d'alta en el règim especial de treballadors autònoms o règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent els mesos de gener i febrer de 2022.

 

3. Els beneficiaris han de constar d'alta en el Cens d'Activitats Econòmiques de l'Agència

Estatal de l'Administració Tributària els mesos de gener i febrer de 2022.

 

4. Els beneficiaris han de constar d'alta en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària els mesos de gener i febrer de 2022.

 

5.Els beneficiaris, en el moment de la presentació de la sol·licitud, han de complir tots els requisits que preveu l’article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

 

Segon. Objecte:


Aquesta convocatòria té per objecte regular l’atorgament dels ajuts per a les persones treballadores per compte propi o autònoms que siguin titulars d’autorització de transport públic de mercaderies, residenciades a les Illes Balears, per a promocionar l'ocupació autònoma i afavorir la sostenibilitat i pervivència d'aquests tipus de projectes empresarials afectats per l’increment del preu de l’energia.

 

Tercer. Import:


1. L’import de l’ajut es determinarà en funció del tonatge del vehicle autoritzat pel transport públic de mercaderies :

Igual o superior a 2 i inferior a 3,5 Tones de MMA: 1000 euros per vehicle

Igual o superior a 3,5 i inferior a 7,5 Tones de MMA: 1200 euros per vehicle

Igual o superior 7,5 i inferior a 12 Tones de MMA: 1600 euros per vehicle

Igual o superior a 12 Tones de MMA: 2000 euros per vehicle2. L’ajuda màxima per autònom serà de 10.000 euros.

 

Quart. Termini i forma de presentació de les sol·licituds

1.La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

Tràmit un: Reserva de torn on es farà la reserva de la data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica).

Per a sol·licitar l'assignació de data i franja horària per a presentar la sol·licitud, s'accedirà a https://reservatorn.caib.es.

En aquest tràmit només haurà d'introduir-se la identitat del treballador autònom que demana els ajuts (no del representant), municipi del domicili fiscal, i un correu electrònic.

El sistema informarà del termini assignat per a presentar la sol·licitud. Aquest tràmit és obligatori per tal de poder accedir al Tràmit dos.

2. El termini per a efectuar el tràmit 1 de reserva de torn començarà el 25 de juliol de 2022 i acabarà el 5 de d'agost de 2022, sempre i quan el crèdit no s’hagi exhaurit abans.

 

Tràmit dos: Presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica o clau permanent).

Para solicitar la solicitud, debe acceder aquí.

Dins de la franja assignada, s'accedirà al procediment "Ajuts per a les persones treballadores per compte propi o autònoms que siguin titulars d’autorització de transport públic de mercaderies" de la seu electrònica de la CAIB, a través del qual es presentarà la sol·licitud i la documentació restant requerida.

Si el tràmit dos es realitza en la franja assignada, el sistema retrotraurà la data de presentació de la sol·licitud al moment en què es va completar el tràmit un.

Si la sol·licitud es realitzés fora de la franja assignada, la data de presentació de la sol·licitud (data de criteri) serà aquella en què efectivament s'hagi presentat la sol·licitud.

Si la sol·licitud no es presentés completa en el tràmit dos, l'Administració farà un requeriment per tal que es pugui esmenar, en aquest supòsit també es mantindrà la data de presentació de la sol·licitud.

El termini per a efectuar el tràmit 2 de sol·licitud, vendrà determinat per la franja temporal assignada al tràmit 1, sempre i quan el crèdit no s’hagi exhaurit abans.

Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del descrit serà inadmesa.


Esmena sol·licitud

Requisits

Requeriment d'esmena de la sol·licitud presentada

Termini màxim

10 dies des de la notificació

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" AQUÍ

Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.


Presentació de documentació

Requisits

Requeriment d'esmena de la sol·licitud presentada

Termini màxim

10 dies des de la notificació

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" AQUÍ

Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

 

Desistiment sol·licitud

Requisits

Requeriment d'esmena de la sol·licitud presentada

Termini màxim

10 dies des de la notificació

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" AQUÍ

Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

 

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" AQUÍ

Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.