torna

Detall de la notícia

Imatge 5134013

Convocatòria del curs de capacitació per accedir a la categoria d'oficial de policia local

En data 26 de febrer de 2022 es va publicar en el Boib la Resolució de la Direcció gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública de 23 de febrer per la qual s’aprova la convocatòria del curs de capacitació per accedir a la categoria d’oficial de policia local. En l’esmentat acte administratiu també es varen aprovar les bases que han de regir l’esmentada convocatòria així com també el model de sol·licitud de reserva de places.

El termini per a presentar les sol·licituds va començar el passat diumenge 27 de febrer i finalitza el pròxim 8 de març.

És important destacar també que en data 24 de febrer de 2022 es va publicar en el BOIB la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 de febrer per la qual s’aproven les característiques del citat curs:  En aquest sentit, el manual que es conté en l'annex d'aquesta Resolució estableix el seu contingut, el desenvolupament, la metodologia, la durada, l’avaluació així com també el seu règim intern aplicable).

El procediment està disponible en la seu electrònica:https://www.caib.es/seucaib/ca/202/administracions/tramites/tramite/5119977