torna

Detall de la notícia

Imatge 5110659

GESTIÓ I SEGUIMENT

La Direcció General d’Habitatge i Arquitectura contribueix a l’assoliment dels següents objectius del PO FEDER 2014-2020 promovent les següents actuacions:

 Objectiu temàtic 6: Protegir el medi ambient i promoure la eficiència dels recursos.  (Objectiu específic 6.3.1: promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural)

S’han realitzat dues convocatòries de subvencions atorgades a ens locals que realitzin actuacions que tenguin com a objectiu la restauració, protecció i conservació d’immobles d’interès cultural o catalogats que integren el patrimoni cultural de les Illes Balears, amb el cofinançament del 50% del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Convocatòria 2016

Convocatòria 2018