torna

Detall de la notícia

Informació pública de l'Avantprojecte de llei per la qual es modifica la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO)

D’acord amb la Resolució del director general d'Espais Naturals i Biodiversitat de 15 de febrer de 2022 s'ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden presentar observacions, aportacions o consideracions a l'esborrany d'avantprojecte de llei.

Els escrits s'han d'adreçar a la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i es poden presentar a la seu de la mateixa Conselleria (c. Gremi de Corredors, 10. Polígon de Son Rossinyol. 07009. Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través de l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. accés directe a través del següent enllaç.

S'adjunta l'avantprojecte i la memòria d'anàlisi d'impacte normatiu inicial.