torna

Detall de la notícia

Imatge 5099807

CONSELL DE GOVERN: APROVAT EL PROJECTE DE LLEI D'ARXIUS I GESTIÓ DOCUMENTAL DE LES ILLES BALEARS

\ Incorporarà i adaptarà la gestió dels arxius públics al context digital i a la normativa estatal establerta en l’Administració pública


\ Igualment, incidirà en la salvaguarda del patrimoni documental i implica la conservació i el dret d’accés als documents públics


El Consell de Govern ha aprovat, a petició del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, el Projecte de llei d’arxius i gestió documental de les Illes Balears. Una vegada ratificada pel Parlament de les Illes Balears, substituirà la Llei d’arxius i patrimoni documental de l’any 2006 (Llei 15/2006) per incorporar i adaptar la gestió dels arxius públics al context digital i a les noves obligacions que la normativa estatal ha establert en matèria d’administració pública.
 
Aquesta nova llei incidirà en la salvaguarda del patrimoni documental de les Illes Balears i implica la mateixa conservació i el dret d’accés als documents públics. Des del punt de vista del treball del personal facultatiu dels arxius, la llei té l’objectiu de garantir la dotació dels mitjans materials i personals al sistema arxivístic de les Illes Balears.

Els eixos fonamentals de la nova llei són el reforçament de les consideracions legals sobre el patrimoni documental de les Illes Balears; la clarificació dels conceptes de la terminologia arxivística prevists en la llei; l’actualització de l’estructura del sistema arxivístic de les Illes Balears; la identificació dels subsistemes arxivístics de la Comunitat Autònoma; el reforç de la importància de l’avaluació i la qualificació dels documents en relació amb la gestió i el seu tractament arxivístic; el reconeixement de la transcendència de l’activitat de la gestió documental i arxivística en el marc dels procediments administratius, inclosa l’activitat de l’administració electrònica; garantir la dotació dels mitjans materials i personals al sistema arxivístic de les Illes Balears o la regulació del sistema simplificat d’accés a la documentació quan es troba en arxius històrics o d’accés lliure, amb infraestructures adequades per a la consulta.

La llei també preveu ampliar el marc de les infraccions en relació amb la conservació dels documents i l’aplicació del sistema arxivístic i l’accés als documents dels arxius històrics. A més, determina la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura com la conselleria competent en matèria d’arxius i gestió documental de l’Administració autonòmica, sens perjudici que, en el futur, puguin modificar-se la denominació de la conselleria o l’adscripció d’aquesta competència.

 La tramitació de l’Avantprojecte de modificació de la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears es va iniciar el 15 de maig de 2018.

Durant tota la resta de l’any 2018, 2019 i tot el 2020, es varen fer tots els tràmits administratius preceptius  per continuar el procediment, els tràmits d’audiència, l’estudi i l’informe de les al·legacions presentades, reunions de la Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius, la consulta preceptiva a la Junta Interinsular d’Arxius, els informes jurídics preceptius, la publicació de la documentació i els informes al Portal de Transparència i el mes d’octubre de 2019 es va enviar tota la documentació i l’esborrany del Projecte de llei al Consell Consultiu de les Illes Balears.

Després del primer tràmit d’informació pública i vistes les al·legacions presentades, s’acordà treballar no en una modificació puntual de determinats articles de la Llei d’arxius i patrimoni documental de l’any 2006 i sí en una nova llei que preveiés la situació actual i s’adaptàs a la nova normativa en aquesta matèria. Principalment, la incorporació i l’adaptació de la gestió dels arxius públics al context digital i a les noves obligacions que la normativa estatal bàsica ha establert en matèria d’administració pública.