torna

Detall de la notícia

Imatge 5075942

COVID-19: Els permisos per a la conciliació laboral i familiar dels docents i el nou sistema de substitucions per a secundària, han centrat la Mesa Sectorial d'Educació

\Educació torna a activar els permisos per a la conciliació laboral i familiar dels docents fins a finals de 2022

\Es presenta el nou sistema de substitucions ràpides que es posa en marxa per a secundària i FP bàsica

 

La directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, ha presentat avui a la reunió de la  Mesa Sectorial Educació dos noves mesures per fer front a la crisi sanitària originada per la COVID-19 i l’impacte de la variant Omicron, en l’àmbit educatiu. Per una banda, es tornen a activar els permisos no retribuïts per a la conciliació laboral i familiar dels docents i per l’altra, s’ha parlat de la posada en marxa del sistema de substitucions ràpides per COVID a secundària i FP bàsica, similar al que s’aplica a primària, amb professorat dels àmbits lingüístic i cientificotècnic.

A la reunió celebrada avui, s’ha tractat la necessitat de mantenir les mesures extraordinàries i transitòries per afavorir la conciliació laboral i familiar del personal docent no universitari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Mesures que conformen els permisos no retribuïts per als docents que es varen aprovar a finals del 2020 i que tindran vigència fins a finals de 2022.

La Conselleria posa a disposició del personal docent no universitari que acrediti la necessitat d’atendre a una persona en situació de quarantena per la COVID-19 amb la qual convisqui pot sol·licitar una reducció especial de la jornada de treball, de caràcter no retribuït, del 50 o del 100% de la jornada, pel temps indispensable que duri la situació de quarantena.

Es mantenen els requisits per optar al permís

Entre els requisits que ha de complir el docent es troba que la persona amb la qual convisqui ha de ser:

a) Un fill menor de dotze anys

b) Una persona que per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui valer-se per sí mateix i no desenvolupi activitat retribuïda

En el cas de reduccions del 50%, l’horari concret en què s’hagi de gaudir la reducció de jornada s’ha d’acordar amb la Direcció del centre, de manera que es conciliï el dret al gaudi de la reducció amb les necessitats d’atenció a l’alumnat.

Un sistema de substitucions ràpides també a secundària, per fer front a les baixes per COVID-19

La posada en marxa d’un sistema de substitucions ràpides per COVID, similar al que s’aplica a primària, amb professorat dels àmbits lingüístic i cientificotècnic, també ha centrat la reunió d’avui. Aquest equip comptarà amb un total de 26 docents, 2 docents a l’illa de Menorca, 4 a l’illa d’Eivissa  i 20 a l’illa de Mallorca.

 La finalitat és que determinades substitucions es puguin realitzar, en la mesura d’allò que sigui possible, en un termini màxim d'entre 24 hores i 48 hores des que es tingui coneixement d’aquesta necessitat. En concret, en el reforç als centres esdevé d'especial importància, en l’educació secundària, la figura dels professors que imparteixen matèries relacionades amb l'àmbit sociolingüístic i cientificotècnic

Aquesta borsa s’afegeix a la que ja està en marxa a primària, actualment amb 90 docents: 61 a Mallorca, 9 a Menorca, 18 a Eivissa i 2 a Formentera.

El sistema de substitucions urgents permet atendre les baixes en un termini màxim de 48 hores i ajuda a pal·liar l’impacte dels positius entre els docents dels centres educatius en la fase actual de contagis de COVID-19.

El sistema de substitucions urgents es complementa amb el sistema ordinari de substitucions i amb la reorganització dels recursos de cada centre.

Quant a l’ensenyament concertat s’ha acordat entre patronal, sindicats i Conselleria un sistema que faci més àgil les substitucions de les baixes COVID.

Cal destacar que el nou sistema de baixes i altes per COVID i els nous protocols a les escoles es tractaran pròximament a la reunió de la Comissió Paritària.