torna

Detall de la notícia

Imatge 5049055

Tràmit interins curs 2022-2023: APORTACIÓ D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT

D’acord amb la Resolució de la directora general de Personal Docent de data 23 de desembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears per al curs 2022-2023, s’han de seguir les següents indicacions:

1. No han de complimentar el tràmit telemàtic d’aportació de documentació relativa a activitats de formació permanent del professorat les persones que es trobin en els següents casos:

a) persones que ja tenen el màxim de puntuació en l’apartat 3. Activitats de Formació Permanent del Professorat (màxim de 30 punts).

b) persones que ja tenen al seu Portal del personal les activitats formatives de les quals volen demanar baremació.

c) persones que volen aportar activitats formatives finalitzades amb posterioritat al 31 d’agost de 2021.

2. Abans d’emplenar la sol·licitud, cal llegir el document “Resum normativa vigent formació permanent professorat” que trobareu en aquest mateix lloc web.

3. La sol·licitud referida a activitats de formació permanent s’ha d’adreçar, únicament i exclusivament, al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa a través del tràmit telemàtic “formacio_permanent_interins_22-23” creat a tal efecte i al qual es podrà accedir des del 25 de gener de 2022 al 23 de març de 2022 mitjançant l’enllaç següent: https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&modelo=EC0080SSD&version=1&tipus=10014.

4. A aquesta sol·licitud feta a través del tràmit telemàtic abans esmentat tots els aspirants hauran obligatòriament d’adjuntar un únic fitxer comprimit en format zip. El nom d’aquest fitxer ha de tenir el següent format: DNI_1r LLINATGE_2n LLINATGE_NOM (per exemple, 43105879X_REGUERO_PONS_MARIO).

Aquest fitxer haurà d’incloure:

4.1. La plantilla emplenada del full de càlcul “Formació_permanent_interins_22-23” que es troba a aquest lloc web seguint les següents indicacions:

a) S’ha de descarregar la plantilla del full de càlcul i s’ha de guardar amb el següent format de nom: DNI_1er LLINATGE_2nLLINATGE_NOM (exemple: 43034615T_MUNAR_RIUS_MARIA). L’arxiu guardat amb aquest format serà el que, una vegada emplenat, s’ha d’incloure dins el fitxer zip.

b) No es poden modificar ni el contingut ni el format de la plantilla del full de càlcul descarregada.

c) S’ha d’emplenar la plantilla tenint en compte el següent:

I. Algunes columnes contenen aclariments. Les trobareu senyalades amb un triangle vermell a la seva cantonada superior dreta. En aquest sentit, per veure el comentari inserit cal col·locar el cursor damunt aquest triangle.

II. Cal escriure el títol exacte de l’activitat formativa que figura al certificat, primera lletra en majúscula i la resta en minúscula excepte sigles i acrònims (per exemple, Les TIC i la pissarra digital a l’aula).

III. S’han d’emplenar obligatòriament tots els camps que figuren al full de càlcul en cada una de les seves files i columnes.

4.2. Dins aquest únic fitxer zip,  per a justificar la realització amb dret a certificació de cada una de les activitats formatives duites a terme s’hi ha d’incloure també un escaneig del certificat de cada activitat en format pdf (un arxiu pdf independent per a cada certificat aportat). Cada un d’aquests arxius pdf s’ha de guardar amb el títol de l’activitat formativa en qüestió (per exemple, les_altes_capacitats_a_l’aula.pdf ).

5. Una vegada completat el fitxer zip, s’ha de trametre adjunt a través de la sol·licitud del tràmit telemàtic “formacio_permanent_interins_22-23” creat a tal efecte i al qual es podrà accedir del 25 de gener de 2022 al 23 de març de 2022.

6. Una vegada fet el vostre enviament, si hi voleu afegir alguna activitat de formació permanent que hàgiu oblidat adjuntar, cal que faceu la tramitació de nou en la seva totalitat, ja que només és vàlid el darrer enviament que faci cada una de les persones que participi en el tràmit.

7. Aquest tràmit telemàtic estarà operatiu únicament des del 25 de gener de 2022 al 23 de març de 2022.

8. No serà vàlida cap documentació lliurada a través d’un Registre oficial per a complimentar aquest apartat del tràmit d’interins per al curs 2022-2023.