torna

Detall de la notícia

Convocatòria d'ajudes per una segona oportunitat dels treballadors autònoms o per compte propi per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital

Primer. Objecte

 

1. Aquesta Resolució té per objecte proporcionar als autònoms i emprenedors que no hagin tingut èxit en la seva trajectòria professional, una segona oportunitat, i facilitar el retorn a l'ocupació d'aquells treballadors autònoms o per compte propi, que hagin esgotat la prestació per cessament d'activitat de la Seguretat Social i per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

 

L'ajuda constarà de dues fases:

 

— Una primera fase en la qual el beneficiari rebrà una ajuda econòmica condicionada a la seva participació en un itinerari personalitzat de re-emprenedoria o d'ocupació, rebent assessorament i, si és el cas, formació per a la tornada al mercat de treball.

La informació sobre aquest itinerari personalitzat de re-emprenedoria o d'ocupació es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica (http://dgpe.caib.es).

L'itinerari personalitzat complirà objectius i criteris relatius a la igualtat entre dones i homes, d'acord amb el que estableix l'article 7 de l'Ordre Tes/897/2021, de 19 d'agost.

 

— Una segona fase en la qual el beneficiari torna a emprendre, rebrà una ajuda econòmica en donar-se novament d'alta com a treballador autònom o per compte propi en el Règim corresponent de la Seguretat Social.

En cas de no tornar a emprendre haurà de retornar l'ajuda econòmica rebuda en la primera fase.

 

2. Aquesta convocatòria és execució de la Inversió 4, «Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat», compresa en el Component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu» del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, i és objecte de finançament mitjançant els recursos financers derivats de l'Instrument Europeu de Recuperació («Next Generation EU»), a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

 

Segon. Partides pressupostàries

 

1. El crèdit inicialment assignat a aquesta convocatòria és un milió nou cents mil euros (1.900.000 €), amb al pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 2022 :

 

a) Fase 1: 1.000.000 €, amb càrrec a la partida pressupostària 12801/761C01/47000/00/MR038 sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

 

Per al compliment de les obligacions derivades per a aquesta Inversió relatives al seu etiquetatge climàtic, que es correspon amb el camp d'intervenció «047 Suport a processos de producció respectuosos amb el medi ambient i eficiència en l'ús de recursos en les pimes» de l'annex VI del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i al seu etiquetatge digital, que es correspon amb el camp d'intervenció «100 Suport al treball percompte propi i a la creació d'empreses» de l'annex VII del mateix Reglament, els fons disponibles per a aquest programa es distribuiran, de la següent manera:

a) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació facilitin la transició de la seva activitat cap a l'economia verda.

 

b) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la seva transformació digital.

 

La informació sobre les accions de suport es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica (http://dgpe.caib.es).

 

Les accions de suport realitzades hauran de complir els objectius i criteris relatius a l'igualtat entre dones i homes, d'acord amb el que estableix l'article 7 de l'Ordre Tes/897/2021, de 19 d'agost.

 

b) Fase 2: 900.000 €, càrrec a la partida pressupostària 12801/761C01/47000/00/MR038 sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

 

2.Les subvencions establertes en aquesta convocatòria compten amb el finançament de la Unió Europea - "NextGenerationEU", mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i addicionalment amb fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals ( de 28 d'abril i de 21 de juliol de 2021).

 

D'acord amb l'art. 3.3 de l'Ordre TES/897/2021, de 19 d'agost, aquest fons són incompatibles amb d'altres fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió.

 

3. La concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria queda condicionada a les disponibilitats pressupostàries del punt 1 d'aquest apartat, sens perjudici que el crèdit assignat inicialment es pugui ampliar en funció de la disponibilitat pressupostària dels fons indicats.

 

4. Aquest crèdit pot ser objecte de redistribució en funció de les necessitats reals de cada fase , una vegada que hagi acabat el termini de sol·licituds.

 

Tercer. Persones beneficiàries

 

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes els treballadors autònoms o per compte propi que tinguin reconegut el dret a percebre la prestació per cessament d'activitat de la Seguretat Social per l'òrgan gestor amb el qual es tinguin cobertes les contingències d'accidents de treball i malalties professionals, a partir de la publicació d'aquestes normes reguladores, i aquells treballadors autònoms o per compte propi que tenint reconegut el citat dret, hagin iniciat el període de gaudi de la prestació per cessament d'activitat de la Seguretat Social en els dotze mesos anteriors a la publicació de les normes reguladores d'aquestes ajudes.

 

Els beneficiaris podran reemprendre en un CNAE diferent d'aquell en el qual estava donat d'alta o en el mateix.

 

Quart. Actuacions subvencionables

 

1. Seran subvencionables, distribuïdes en dues fases, les següents accions: en la primera fase, la realització d'un itinerari personalitzat de re-emprenedoria i ocupació i en la segona fase, en la qual el beneficiari que decideixi tornar a emprendre, rebrà una ajuda econòmica en donar-se novament d'alta com a treballador autònom o per compte propi en el Règim corresponent de la Seguretat Social.

 

2. En la primera fase, serà subvencionable la realització d'un itinerari personalitzat de reemprenedoria i ocupació, rebent assessorament i, si és el cas, formació per a la volta al mercat de treball durant un temps màxim de sis mesos.

L'itinerari començarà el mes següent a la concessió de l'ajuda.

L'itinerari començarà amb un Informe de Diagnòstic Inicial, que s'emetrà al llarg del primer mes del procés, en el qual figurarà una anàlisi dels motius que van portar al cessament de l'activitat, una valoració de les competències i experiència del beneficiari i un cronograma orientatiu amb el calendari de cites o accions previstes.

 

Cada cita d'assessorament que es realitzi haurà de documentar-se amb el justificant de citació i el justificant d'assistència signat per assessor i beneficiari.

 

L'itinerari personalitzat de reemprenedoria i ocupació finalitzarà amb l'emissió d'un Informe d'Avaluació Final, emès durant el mes següent a la finalització de l'itinerari, que analitzarà els resultats de l'assessorament i actuacions produïdes i formularà, si és el cas, les recomanacions o observacions que l'assessor consideri a l'efecte del reinici de l'activitat o per a la volta al mercat de treball del beneficiari.

 

3. En la segona fase, en el cas que el beneficiari decideixi tornar a emprendre i

efectuï la seva alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, es donarà una ajuda econòmica per reemprendre.

 

Si el beneficiari no torna a reemprendre haurà de reintegrar l'import de l'ajuda rebuda en la primera fase.

 

Cinquè. Quantia

 

1. En la primera fase en la qual el beneficiari rebrà una ajuda econòmica de 2.000 euros, condicionada a la seva participació en un itinerari personalitzat de re-emprenedoria o d'ocupació.

 

Per al compliment de les obligacions derivades per a aquesta Inversió relatives al seu etiquetatge climàtic, que es correspon amb el camp d'intervenció «047 Suport a processos de producció respectuosos amb el medi ambient i eficiència en l'ús de recursos en les pimes» de l'annex VI del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i al seu etiquetatge digital, que es correspon amb el camp d'intervenció «100 Suport al treball per

compte propi i a la creació d'empreses» de l'annex VII del mateix Reglament, els fons disponibles per a aquest programa es distribuiran, de la següent manera:

 

a) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació facilitin la transició de la seva activitat cap a l'economia verda.

 

b) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la seva transformació digital.

 

L'acció de suport per a iniciar la transformació cap a l'economia verda consistirà en la participació en un taller de transformació verda, que inclourà: un previ diagnòstic de la sostenibilitat mediambiental de l'empresa, la participació en un taller de 100 hores cadascuna per part de l'empresa que li permetin millorar la seva situació de partida en aquest àmbit, i l'elaboració per part de l'empresa, en el si d'aquest taller, d'unes conclusions en les quals reflecteixi els canvis que hauria d'implementar perquè la seva activitat productiva sigui més respectuosa amb el medi ambient sense perdre eficàcia, així com els mitjans necessaris per a portar-los a efecte, les possibilitats reals d'aplicar aquests canvis i el termini previst per a això.

 

L'acció de suport per a iniciar la transformació digital consistirà en la participació en un taller de transformació digital, que inclourà: un previ diagnòstic del grau de digitalització actual d'empresa, la participació en un taller de transformació digital de 100 hores per part de l'empresa que li permetin conèixer i manejar les

millores tecnològiques que convindrien a la seva activitat, i l'elaboració per part de l'empresa, en el si d'aquest taller, d'unes conclusions en les quals reflecteixi les innovacions tecnològiques que haurien d'aplicar per a millorar la seva eficiència i productivitat, així com els mitjans que serien necessaris i les possibilitats i termini d'aplicació real previst per a això.

 

La informació sobre les accions de suport es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica (http://dgpe.caib.es).

Les accions de suport realitzades hauran de complir els objectius i criteris relatius a la igualtat entre dones i homes, d'acord amb el que estableix l'article 7 de l'Ordre Tes/897/2021, de 19 d'agost.

 

2. En la segona fase en la qual el beneficiari decideix tornar a emprendre, rebrà una ajuda econòmica en donar-se novament d'alta com a treballador autònom o per compte propi en el Règim corresponent de la Seguretat Social de 3.000 euros per tornar a reemprendre.

 

Si el beneficiari no torna a reempendre haurà de reintegrar l'import de l'ajuda rebuda en la primera fase.

 

Si la persona sol·licitant efectua una activitat estacional o no contínua, el període d'activitat ha de ser almenys de sis mesos a l'any perquè l'establiment com a treballador o treballadora autònom es pugui subvencionar.

 

Sisè. Termini i forma de presentació de les sol·licituds

 

1. El termini de presentació es publicarà pròximament

 

2. D'acord amb l'establert a l'article 15.3 a) dea Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, la sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica del Govern de les Illes Balears, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "Ajuts per promocionar l'ocupació autònoma". En la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular (http://dgpe.caib.es) estarà disponible la informació de la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

 

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

 

Tràmit un: Sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica).

 

En aquest tràmit només haurà d'introduir-se la identitat del treballador autònom que demana les ajudes (no del representant), municipi del domicili fiscal, i un correu electrònic.

 

El sistema informarà del termini assignat per a presentar la sol·licitud. Aquest tràmit és obligatori per tal de poder accedir al Tràmit dos.

 

Tràmit dos: Presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica).

 

Dins de la franja assignada, s'accedirà al procediment "Ajuts per promocionar l'ocupació autònoma" de la seu electrònica de la CAIB, a través del qual es presentarà la sol·licitud i la documentació restant requerida.

 

Si el tràmit dos es realitza en la franja assignada, el sistema retrotraurà la data de presentació de la sol·licitud al moment en què es va completar el tràmit un.

Si la sol·licitud es realitzés fora de la franja assignada, la data de presentació de la sol·licitud (data de criteri) serà aquella en què efectivament s'hagi presentat completa la sol·licitud.

Si la sol·licitud no es presentés completa en el tràmit dos, l'Administració farà un requeriment per tal que es pugui esmenar, en aquest supòsit també es mantindrà la data de presentació de la sol·licitud.

 

Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del descrit serà inadmesa.

 

Només s'admetrà una sol·licitud per persona.

 

3. Quan s'arribin a les 380 sol·licituds del tràmit un, se suspendrà la sol·licitud d'aquest tràmit, que es podrà reprendre una vegada resolts els expedients corresponents si hi ha fons disponibles i es publicarà al lloc web de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular i al Butlletí Oficial de les Illes Balears tant la suspensió com l'aixecament de la suspensió.

 

4. La sol·licitud telemàtica inclourà una declaració responsable de:

 

- No estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

 

- Tots els ajuts rebuts des de l'1 de gener de 2020 fins a la data de presentació de sol·licituds, així com els que s'han sol·licitat i estan pendents de resoldre.

 

- Declaració de dades bancàries, a l'efecte de l'ingrés derivat del procediment, segons el model inclòs en el tràmit telemàtic.

 

-Declaració que en els darrers tres anys no ha estat sancionat per resolució administrativa ferma o condemnat per sentència judicial ferma perquè hagi exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

 

5. D'acord amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en aquesta ordre, s'ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni l'error o presenti els documents necessaris, amb indicació que si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que es dictarà en els termes que preveu l'article 21 de la mateixa Llei.