torna

Detall de la notícia

Anunci de l'inici del procediment d'elaboració d'un nou Pla rector d'ús i gestió del Parc Nacional Marítim Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera

En data de 1 de desembre de 2021 el conseller de Medi Ambient i Territori ha signat la Resolució d’inici del procediment d’elaboració d’un nou Pla rector d’ús i gestió del Parc Nacional Marítim Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera.

L'arxipèlagde Cabrera comprèn l'illa principal de Cabrera, l'illa dels Conills i un conjunt de 17 illots que sumen poc més de 13 km2 de superfície emergida. El seu perfil, extraordinàriament retallat estén la seva línia de costa protegida al llarg de 57 km. L'Arxipèlag pertany administrativament al terme municipal de Palma i forma part del domini públic de l'Estat, afecte al Ministeri de Defensa.

L'arxipèlag de Cabrera i les aigües que l'envolten, es varen declarar Parc Nacional marítim terrestre per la Llei 14/1991, de 29 d'abril.

L’any 2019 es publica l'Acord de Consell de Ministres d’1 de febrer de 2019, pel qual s'amplien els límits de Parc Nacional Marítim-Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera per incorporació d'espais marins adjacents a la mateixa (BOE núm 43, de 19 de febrer del 2019). Des de l’ampliació, l’àmbit del parc té una superfície de 90.794 hectàrees (89.478 hectàrees marines i 1.316 hectàrees terrestres).

La CAIB interposà un recurs contenciós-administratiu contra els paràgrafs segon i tercer del punt Tercer de la part dispositiva de l'Acord de Consell de Ministres d’1 de febrer de 2019 per el qual s’ampliaren els límits del Parc Nacional per la incorporació d’espais marins pròxim al mateix. El 12 de novembre de 2020, la Sala Tercera del Tribunal Suprem, estima el recurs i reconeix la continuïtat ecològica entre les aigües de l’ampliació i el parc preexistent i recull la necessitat d’una gestió unificada de tot el parc per part de la comunitat autònoma de les Illes Balears (Sentència núm. 1507/2020)

Respecte a la planificació d’aquest espai, entre d’altres figures, s’aprova mitjançant el Decret 58/2006, d’1 de juliol, el pla rector d’ús i gestió (PRUG) que va substituir l’instrument de planificació aprovat l’any 1995, per una vigència de sis anys.

El Pla director de la Xarxa de Parcs Nacionals, aprovat pel Reial Decret 389/2016, de 22 d’octubre, preveu en la Disposició transitòria única l’adaptació de tots els PRUG a l’esmentat Pla en el termini de dos anys des de la seva entrada en vigor.

A causa del temps transcorregut des de l’aprovació del segon pla rector d’ús i gestió allargat per l’espera del pronunciament del Tribunal Suprem i per tal de donar compliment a les disposicions del Pla director, es fa necessari iniciar el procediment per elaborar un nou pla rector d’ús i gestió del Parc Nacional Marítim Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera per adequar-lo als nous requeriments i característiques del Parc.

La Resolució d’inici del procediment d’elaboració d’un nou Pla rector d’ús i gestió del Parc Nacional Marítim Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera s’ha publicat al BOIB núm. 176 de 25 de desembre de 2021. L’enllaç al BOIB és: https://tn.caib.es/RHqMZ3ZWsWl1

La tramitació del nou Pla rector d’ús i gestió del Parc Nacional Marítim Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera está disponible al Portal de Transparència del Govern de les Illes Balears, que trobareu a l’enllaç: www.caib.es/sites/transparencia L’enllaç directe és: https://tn.caib.es/aEwvWSI6ULJR.