torna

Detall de la notícia

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE MAIG DE 2022: tràmits pendents

Pròxims tràmits de la convocatòria de maig de 2022

D’acord amb les bases de la convocatòria de proves de maig de 2022, els tràmits pendents de la convocatòria són aquests:

Juliol i agost: revisió a càrrec dels tribunals

Setembre: aprovació dels resultats definitius a càrrec dels tribunals

13 de setembre, a partir de les 15 h: publicació dels resultats definitius d’aptes i no aptes de cada nivell

19-30 de setembre (previsió): tràmit de vista (tramesa per correu electrònic de la prova de l’examinand, el full d’avaluació de l’expressió escrita o oral i el full de revisió del Tribunal)

Octubre (previsió): publicació de la relació d’aptes de cada nivell en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Octubre (previsió): tramesa per correu electrònic dels certificats oficials

Expedició de certificats

— Els certificats oficials de coneixements de llengua catalana s'expedeixen amb signatura electrònica i codi segur de verificació (CSV), que identifica un document electrònic a l'Administració pública espanyola. Aquest codi alfanumèric sol figurar en tots els documents electrònics emesos per mitjans telemàtics i garanteix l’autenticitat i la integritat del document.

— Els certificats s'expedeixen d'ofici, per la qual cosa les persones interessades no han de fer cap tràmit per sol·licitar-lo.