torna

Detall de la notícia

Imatge 5008748

CONSELL DE GOVERN: Educació i el Consell insular de Menorca signaran un nou conveni de col·laboració per a l'educació de persones adultes

\ La formació permet a les persones adultes adquirir, actualitzar o ampliar els seus coneixements i aptituds per al seu desenvolupament personal i professional

\ La Conselleria dona suport als ensenyaments que ofereix el Consell Insular de Menorca en col·laboració amb els vuit ajuntaments de l’illa


El Consell de Govern ha autoritzat avui la signatura del conveni entre la Conselleria d’Educació i Formació Professional i el Consell Insular de Menorca per tal d’impulsar l’educació de persones adultes en aquesta illa mitjançant els centres d’educació de persones adultes (CEPA) durant el curs 2021-2022.  

Cal destacar que una de les finalitats d’aquest conveni és fomentar la formació permanent de les persones adultes com un dels elements essencials per fer efectiu l’aprenentatge al llarg de tota la vida. Es facilita la incorporació als diferents ensenyaments i s’afavoreix la conciliació de l’aprenentatge amb altres responsabilitats i activitats. I també permet a aquest col·lectiu adquirir, actualitzar, completar o ampliar els seus coneixements i aptituds per al seu desenvolupament personal i professional.  

Per a aquest conveni, la Conselleria dona suport als ensenyaments que ofereix el Consell Insular de Menorca en col·laboració amb els vuit ajuntaments de l’illa. Així mateix, mantindrà la direcció pedagògica d’aquests ensenyaments a través dels equips directius del CEPA Joan Mir i Mir de Maó i del CEPA Ciutadella amb l’objectiu d’assegurar la qualitat de l’oferta per a persones adultes. En aquest sentit, el procés de matrícula, el sistema de gestió de certificacions i els procediments d’avaluació del procés educatiu seran els mateixos que estableix Educació per a tots els centres d’educació de persones adultes. L’alumnat estarà subjecte a la normativa i al Departament d’Inspecció Educativa de la Conselleria, i el professorat que estigui contractat més de mitja jornada formarà part del claustre de professorat del centre. Gràcies a aquesta col·laboració, la Conselleria contribuirà en les despeses del personal complementari i de les instal·lacions on es duran a terme les accions formatives. 

Per la seva banda, el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l’illa financen, mitjançant un conveni de col·laboració, la contractació d’una empresa que aporta el professorat per completar l’oferta formativa dels ensenyaments de persones adultes als municipis de Menorca. Aquest contracte, adjudicat per concurs obert a l’empresa Serveis Educatius de Menorca, SA, per un període de quatre anys, és vigent des de l’1 de setembre de 2018. El contracte també inclou les feines de coordinació dels centres d’educació d’adults dels municipis d'Alaior, Sant Lluís, es Castell, es Mercadal, Ferreries i es Migjorn Gran. A més, també assumeix les despeses de gestió i coordinació de l’entitat que desenvolupi aquestes tasques, d’acord amb el que estableix el conveni amb tots els ajuntaments de l’illa.

Ja fa sis cursos que es va recuperar aquesta col·laboració, després de dos anys de paralització a conseqüència del Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per a l’aplicació a les Illes Balears de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 

Aquest conveni, al qual s’incorporaran totes aquestes actuacions, tindrà efectes des que se signi fins al 31 d’agost de 2022.