torna

Detall de la notícia

Imatge 4987900

Convocatòria subvencions ARRU (àrea de regeneració i renovació urbana) del nucli antic de Sant Lluís, Binifadet i ses Barraques

Convocatòria d’ajudes per rehabilitar edificis i habitatges inclosos dins l’àrea de regeneració i renovació urbanes del nucli antic de Sant Lluís, Binifadet i ses Barraques, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració Urbanes, 2013-2016 

Les ajudes d’aquest programa de foment de la regeneració i renovació urbanes tenen com a objecte o finalitat el finançament per dur a terme obres de rehabilitació en edificis d’habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé en habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l’àrea de regeneració i renovació urbanes del nucli antic de Sant Lluís, Binifadet i ses Barraques.

Les actuacions subvencionables poden ser obres de conservació, consistents en l’execució d’obres de rehabilitació, de treballs de manteniment, d’intervencions en instal·lacions fixes i equipament propi, tant en els elements comuns dels edificis d’habitatges de tipologia residencial col·lectiva, com en les zones privatives dels habitatges individuals d’aquests edificis; o bé en l'execució d’aquestes obres en els habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera; així com obres de millora de l’accessibilitat i obres de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat; en tots els casos, amb la finalitat d’adequar aquests habitatges a la normativa vigent.

Es subvenciona el 35% del cost de l’actuació amb un import màxim de l’ajuda d’11.000 euros per cada habitatge.

Per poder-se acollir a l’ajuda les obres han d’haver començat en data igual o posterior a 21 d’octubre de 2016 i han d’haver finalitzat el 15 d’agost de 2022, es prioritzaran els edificis més antics i aquelles intervencions que incloguin un nombre més elevat d’actuacions subvencionables.

Els ciutadans tenen 2 mesos per presentar les sol·licituds a comptar des de dia 17 de novembre del 2021. Poden ser beneficiaris de les ajudes d’aquesta convocatòria: el propietari únic o els copropietaris conjuntament d’edificis d’habitatges o d’habitatges.

Es poden consultar les bases i la convocatòria en els documents adjunts.