torna

Detall de la notícia

El Govern amplia el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes per al lloguer de 2021 fins al 30 de novembre

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha decidit ampliar el termini de presentació de sol·licituds per demanar les ajudes de lloguer de 2021 fins al dia 30 de novembre. L’objectiu d’aquesta ampliació és donar la possibilitat a la ciutadania d’accedir a l’atenció presencial i garantir així que es pugui arribar al major nombre de persones destinatàries possible. A dia d'avui ja s'han rebut prop de 5.000 sol.licituds per rebre l'ajuda.

 

Per a les ajudes de 2021 s’ha habilitat el major pressupost destinat fins ara a les ajudes de lloguer, un total de 9 milions d’euros (9.028.000 euros), 8.928.000 euros del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 i 100.000 euros dels fons autonòmics per completar els casos que no cobreix el Pla Estatal.

 

Les ajudes s’adrecen a aquelles famílies que han pagat un lloguer dins 2021, de manera que puguin recuperar una part del que han abonat. Ha de ser el lloguer de l’habitatge habitual i la renda que paguin no pot superar els 900 euros mensuals.

 

Les persones sol·licitants podran rebre el 40 % del que han justificat que han pagat pel seu lloguer en aquest any 2021 i en el cas de ser joves menors de 35 anys o persones majors de 65 poden rebre el 50% de l’import. Hi ha, no obstant això, un sostre màxim de 3.000 euros per família.

 

En aquesta convocatòria de 2021 s’han introduït una sèrie de novetats que seran positives per facilitar als sol·licitants formalitzar la petició i fer-ne més àgils la tramitació i els pagaments.

 

Entre les noves condicions, s’ha de destacar que s’han elevat un 5% els ingressos que pot tenir el nucli familiar per accedir a les ajudes. Els ingressos del nucli familiar no poden ser superiors a 23.725,80 euros anuals. Hi ha alguns casos (com famílies nombroses, monoparentals o amb persones amb discapacitat) en què els ingressos per accedir a les ajudes poden ser superiors: de 31.634 euros o 39.543 euros, segons els casos.

 

A més, per primera vegada s’equiparen les famílies monoparentals amb les nombroses (gràcies a una llei autonòmica que els dona els mateixos drets) i això suposa que poden accedir a les ajudes tot i tenir uns ingressos (dins els límits establerts) més alts que els que s’exigeixen amb caràcter general.

 

També serà suficient la presentació d’una declaració responsable de no mantenir deutes amb l’Administració per poder demanar les ajudes i no serà exigible acreditar el dipòsit de fiança (l’any passat es va exceptuar aquest requisit per la situació de la COVID-19, però ara s’ha establert com a regla general).

 

Quant a la tramitació, es faran pagaments parcials i per blocs a mesura que es vagin revisant i aprovant els expedients.

 

Informació sobre el tràmit de sol·licitud de les ajudes i els requisits que s’han de complir:

 

Sol·licituds:

 • Termini de presentació de sol·licituds: del dia 1 d’octubre al dia 15 de novembre.

 • Telemàtiques a través de la web o presencials amb reserva de cita prèvia.

 • Atenció telefònica també amb cita prèvia per resoldre dubtes.

 • Més informació a la web de la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura http://habitatge.caib.es o http://vivienda.caib.es.

 • Atenció presencial garantida a totes les illes (Conselleria de Mobilitat i Habitatge, Direcció General d’Habitatge i Arquitectura, oficines de l’IBAVI tant a Palma com a les altres illes).

 • El telèfon gratuït per demanar cita és el 900 780 000 i la web: https://citaajudeshabitatge.fundaciobit.org/citaajudeshabitatge/reservar-cita;lang=ca

 

Requisits del lloguer:

 • Situat a les Illes Balears.

 • Lloguer d’habitatge habitual.

 • Termini mínim d’un any.

 • Contracte per escrit.

 • Renda màxima mensual de lloguer de fins a 900 euros.

 • No tractar-se d’un pis de l’IBAVI acollit al procés d’adequació de renda.

 

Requisits de la unitat de convivència:

 • Ser titular del contracte de lloguer.

 • Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent.

 • Estar al corrent del pagament de les rendes quan es presenti la sol·licitud.

 • Fer els pagaments per transferència bancària, domiciliació o ingrés en compte bancari.

 • Tenir els titulars del contracte la nacionalitat espanyola o la residència legal.

 • Complir els requisits d’ingressos màxims.

 • No tenir incompatibilitats per cobrar subvencions.

 • No ser propietària o tenir l’usdefruit de cap habitatge a Espanya, tret que:

- Sigui una part alíquota rebuda per herència.

- No es disposi de l’ús de l’habitatge per causes taxades i justificades.

 • No ser família directa o sòcia de la persona propietària.

 

Ingressos màxims:

 • IPREM-14 x 3 en el cas general: 23.725,80 euros anuals.

 • IPREM-14 x 4: 31.634,40 euros anuals en els casos següents:

- Famílies nombroses de categoria general

- Famílies monoparentals

- Persones amb discapacitat

 • IPREM-14 x 5: 39.543,00 euros anuals en els casos següents:

  - Famílies nombroses de categoria especial.

  - Discapacitats concretes amb un grau de discapacitat reconegut mínim del 33%: paràlisi cerebral, malaltia mental, discapacitat intel·lectual o discapacitat del desenvolupament.

  - Discapacitat física o sensorial amb un grau reconegut mínim del 65%.

  Això suposa un increment del 5% respecte dels límits establerts els anys anteriors, ja que l’IPREM s’ha mantingut congelat entre 2017 i 2020.

 • Per determinar la renda de la unitat familiar s’han de sumar els ingressos de totes les persones de la unitat de convivència.

 • Els ingressos es determinen per la suma de la base imposable general (casella 435) i la base imposable de l’estalvi (casella 460) de la declaració de l’IRPF corresponent a l’any 2020.

 

Import de la subvenció:

 • En general, un 40% dels lloguers efectivament pagats.

 • Per a persones de fins a 35 anys i per a majors de 65, un 50 % dels lloguers efectivament pagats (50 % per al tram de fins a 600 € i un 30 % per al tram d’entre 600 i 900 €).

 • S’estableix una subvenció màxima de 3.000 € en tots els casos.

   

Compatibilitat de les ajudes:

 • No compatibles amb altres ajudes per al lloguer d’altres administracions, tret de les prestacions de serveis socials per pagar el lloguer davant situacions de vulnerabilitat i les prestacions no contributives.