torna

Detall de la notícia

Imatge 4952099

Ampliació termini presentació de sol.licituds

25/11/2021

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 25 de novembre de 2021 es publica Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds de participació en el procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears convocat per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 d’octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150 d’1 de novembre).

Podeu consultar el BOIB en el següent enllaç https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/163/1100947

En el Butlletí Oficial de l'Estat  de 25 de novembre de 2021 es publica Resolució de 23 de novembre de 2021, de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria per a la provisió de llocs de treball pels sistemes de concurs i lliure designació, efectuada per Resolució de 22 doctubre de 2021.

Podeu consultar el BOE en el següent enllaç https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19408.pdf

El termini de presentació d'instàncies conclourà el dia 15 de desembre de 2021

 

23/11/2021

Amb motiu de l'Acord del Consell de Govern de 22 de novembre de 2021 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern de dia 22 de març de 2013 en relació al requisit d’experiència per ocupar llocs de treball concrets, publicat en data d'avui en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma núm. 162,  s'ha acordat ampliar en deu dies hàbils el termini per presentar sol·licituds de participació  en el   procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears convocat per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 d’octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150 d’1 de novembre),atès que l'Acord esmentat afecta a aquest procediment de provisió.
Per tant, el termini de presentació d'instàncies conclourà el dia 15 de desembre de 2021. 
No obstant aquesta ampliació de termini, les sol·licituds de participació ja presentades són vàlides i no cal tornar-les a presentar. Si, a més de les ja presentades, es presenten una o més sol·licituds, sha de prendre en consideració l'ordre en què s'indiquen els llocs de feina en la sol·licitud amb el darrer número de registre d'entrada.
La resolució administrativa acordant l'ampliació del termini es publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i en el Butlletí Oficial de l'Estat.

11/11/2021

S'ha publicat al BOIB Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de rectificació d’errades de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB EXT. núm. 150 d’1 de novembre de 2021)

 

En el BOIB de dia 9 de novembre es publicarà Resolució de rectificació de les errades següents:

En l'annex 4 de Llocs de feina inclosos en la convocatòria de provisió de llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB EXT. núm. 150 d’1 de novembre de 2021):

1. El lloc de feina de Cap del Departament d’Administració Electrònica, amb codi F0103000N, no s’ha d’incloure en aquest annex, atès que ja és objecte d’un procediment de provisió en tràmit, convocat per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria i les bases per proveir diversos llocs de treball de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació (BOIB núm. 127, de 14 de setembre de 2021).

2. Per a tots els llocs de treball, a la columna TP hi ha de figurar la lletra C, excepte per als llocs següents, en els quals hi ha de figurar amb una S.

CODI LLOC     TP
F01030057     S
F01030013     S
F01030051     S
F01800001     S
F01030006     S
F02100001     S
F0122000R     S
F01220002     S
F02510001     S
F02940002     S
F02940004     S
F01030037     S

3. Per al lloc base auxiliar amb codi de lloc F014702P8, a la columna NL hi figura un 8, quan hi ha de figurar un 7.

Properament es publicarà en el BOIB la rectificació de l'errada següent:

1. S’ha advertit una errada en la columna de requisits per ocupar el lloc de feina de cap de la Secció de l’Equip Tècnic de Seguretat i Formació, amb codi F01150003, de l’annex 4 de Llocs de feina inclosos en la convocatòria de provisió.

On hi diu:

ARQUITECTE/A O ARQUITECTE/A TÈCNIC/A O ENGINYERIA SUPERIOR O ENGINYERIA TÈCNICA I TÈCNIC/A SUPERIOR DE PRL, ESP. ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA I COS FACULTATIU SUPERIOR ESPECIALITAT TÈCNIC/A SUPERIOR DE PRL O COS FACULTATIU TÈCNIC ESPECIALITAT TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE PRL I 1 ANY D'EXPERIÈNCIA COM A TÈCNIC DE SEGURETAT

Hi ha de dir:

ARQUITECTE/A O ARQUITECTE/A TÈCNIC/A O ENGINYERIA SUPERIOR O ENGINYERIA TÈCNICA I TÈCNIC/A SUPERIOR DE PRL, ESP. SEGURETAT EN EL TREBALL I COS FACULTATIU SUPERIOR ESPECIALITAT TÈCNIC/A SUPERIOR DE PRL O COS FACULTATIU TÈCNIC ESPECIALITAT TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE PRL I 1 ANY D'EXPERIÈNCIA COM A TÈCNIC DE SEGURETAT