torna

Detall de la notícia

Resolució final ajuts de sosteniment 2021

Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat
Educativa, per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d'ajuts a la xarxa d'escoles públiques de les Illes Balears per al
sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d'educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca; per al
funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l'escolarització
dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d'exclusió social, per a l'any 2021