torna

Detall de la notícia

AVÍS: Recomanació sobre «Baixes definitives de màquines de tipus B i C»

Es recomana que les sol·licituds de baixa definitiva de les màquines de joc de tipus B i C que hagin de causar efectes fiscals a 31 de desembre de 2021 es presentin en el registre abans de dia 3 de desembre de 2021, com a data màxima.

La conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica disposa d’un termini de sis mesos per resoldre (article 50.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març), per la qual cosa s’han de presentar amb l’antelació suficient perquè pugui dictar-se resolució expressa abans de dia 31 de desembre de 2021.