torna

Detall de la notícia

Imatge 4922397

Convocatòria borsa temporal policia local

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 23 d'octubre de 2021 es publica la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es convoca un procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia, s'aproven les bases i es designen els membres del Tribunal Qualificador de les proves selectives d'accés al curs de capacitació.

Podeu consultar aquesta Resolució en l'enllaç següent: https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/145/1098752

El termini per presentar sol·licituds és de deu dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (des del dia 25 d'octubre fins al dia 8 de novembre).