torna

Detall de la notícia

Imatge 4920961

Procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

25/11/2021

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 25 de novembre de 2021 es publica Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds de participació en el procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears convocat per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 d’octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150 d’1 de novembre).

Podeu consultar el BOIB en el següent enllaç https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/163/1100947

En el Butlletí Oficial de l'Estat  de 25 de novembre de 2021 es publica Resolució de 23 de novembre de 2021, de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria per a la provisió de llocs de treball pels sistemes de concurs i lliure designació, efectuada per Resolució de 22 doctubre de 2021.

Podeu consultar el BOE en el següent enllaç https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19408.pdf

El termini de presentació d'instàncies conclourà el dia 15 de desembre de 2021

1.11.2021

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 1 de novembre de 2021es publica Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Podeu consultar la convocatòria en els documents adjunts, o en la Seu electrònica (https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4888439).


Sol·licituds i documentació

El personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en situació de servei actiu pot emplenar i registrar telemàticament la sol·licitud en el model normalitzat fent ús de l’aplicació Portal de Serveis al Personal, accessible des de la Intranet o mitjançant l’adreça portaldelpersonal.caib.es, d’acord amb les instruccions que s’hi indiquen.

En aquest cas, si un cop que ha tramitat la sol·licitud i l’ha registrada telemàticament ha de presentar documentació que no consta en l’expedient personal, ho ha de fer d’acord amb el model adjunt (annex 7) Documentació per completar la sol·licitud, amb indicació del número, procedència i data, que està a disposició de les persones interessades a la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en el web de l’EBAP http://ebap.caib.es, dins el termini establert, en qualsevol de les formes previstes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per accedir al procediment de provisió heu d'entrar al Portal de Serveis al Personal. Si feu servir Internet Explorer no podreu visualitzar el nou portal web correctament. És per això que us recomanam fer servir el navegador Firefox corporatiu, si us connectau des de dins la CAIB. En cas d'accedir des de fora de la CAIB, feu servir un navegador Firefox o Chrome en les seves darreres versions.

Les persones interessades també poden presentar la sol·licitud en qualsevol de les formes establertes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015.

La tramitació electrònica es fa mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), en el qual han d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment, que estarà disponible a la seu electrònica d’aquesta Administració, signada electrònicament.

També es pot presentar la sol·licitud de manera presencial a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració general de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

El model de sol·licitud que s’ha de fer servir en aquest cas està a disposició de les persones interessades a l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) i en el web de l’EBAP http://ebap.caib.es, i s’ha de presentar presencialment, juntament amb la documentació que no consti en l’expedient personal, dins el termini establert en el Registre de l’EBAP.

Termini

El termini per presentar sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, o bé l’anunci en el Butlletí Oficial de l’Estat si és posterior, data de la qual s’informarà en el web de l’EBAP.

Llocs de treball

Les persones interessades poden sol·licitar fins a un màxim de quinze llocs de feina, excepte si estan en situació d’adscripció provisional o si sol·liciten el reingrés, tal com s’indica en el punt 5.7 d’aquestes bases.

Les comissions tècniques de valoració només han de prendre en consideració els quinze primers llocs de les sol·licituds que incompleixen aquesta limitació. En cas que s’hagi presentat més d’una sol·licitud, si hi ha dubtes sobre l’ordre de preferència consignat per la persona interessada, la Comissió Tècnica de Valoració ha de prendre en consideració l’ordre en què s’indiquen els llocs de feina en la sol·licitud amb el darrer número de registre d’entrada.

S’exceptua de la limitació del punt 5.5 d’aquestes bases el personal funcionari que es troba en una de les situacions que indiquen els apartats 5.7.1 i 5.7.2.

El personal funcionari adscrit provisionalment a un lloc de feina té l’obligació de participar en aquesta convocatòria, tal com disposa la base 3.6, amb les condicions següents:

 

       a) D’acord amb l’article 93.2 de la Llei 3/2007, quan l’adscripció provisional és a causa d’haver estat remogut d’un lloc de feina, la persona afectada ha de sol·licitar la totalitat dels llocs de feina del mateix municipi o d’un altre de limítrof, corresponents al seu cos o la seva escala o especialitat, no inferiors en més de dos nivells al del seu grau personal, per als quals compleixi els requisits. Aquesta darrera limitació no s’aplica al personal remogut d’un lloc de feina per la causa que regula la lletra a) de l’article 92.1, que resta obligat a participar en les convocatòries de provisió i a sol·licitar tots els llocs de feina, independentment del nivell.

      b) Quan l’adscripció provisional és conseqüència del reingrés en el servei actiu, la persona afectada està obligada a participar en el procediment i a sol·licitar tots els llocs de feina de l’illa de residència inclosos en la convocatòria els requisits dels quals compleixi.

     c) En cap cas el personal funcionari adscrit provisionalment no té l’obligació de sol·licitar els llocs de feina el sistema de provisió dels quals és el de lliure designació.

     d) Al personal funcionari adscrit provisionalment que incompleixi l’obligació reglamentària que s’indica en les lletres a) i b) i no obtingui un lloc de feina, se li ha d’adjudicar el primer lloc vacant del concurs corresponent al seu cos, escala o especialitat segons l’ordre de publicació dels llocs de feina vacants oferts, sempre que en compleixi els requisits i la destinació adjudicada sigui del mateix municipi o d’un altre de limítrof.

El personal funcionari que sol·licita el reingrés mitjançant la participació en aquesta convocatòria pot sol·licitar tots els llocs de feina per als quals compleix els requisits.

Podeu consultar les ordres de funcions de les conselleries des d'aquest enllaç.

En el Butlletí oficial de l'Estat (BOE) s'ha publicat Resolución de 22 de octubre de 2021, de la Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad, referente a la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo por los sistemas de concurso y libre designación.

Podeu consultar la convocatòria en els documents adjunts, o en la Seu electrònica https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-17757